Innovationer, utveckling och rådgivning som gäller förädling av fisk

De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskerinäringen.

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer. När det är fråga om utvecklingsprojekt som genomförs av företag kan finansiering beviljas företag inom fiskerinäringen.

Stödnivåerna är för offentliga instanser 100 %, allmännyttiga aktörer 60 %, 90 % om nedanstående villkor är uppfyllda och för företag 50 %, max. 200 000 euro.

Stödnivån kan uppgå till 90% om samtliga av följande kriterier uppfylls:

 • De är av kollektivt intresse.
 • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare.
 • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem.

Allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt

Stöd kan ges till allmännyttiga projekt som tar fram ny information till nytta för hela branschen och modeller för att lösa centrala utmaningar eller skapa tillväxtmöjligheter. Stödmottagare kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer. Finansiering riktas särskilt till följande åtgärder:

 • Hållbar ökning av värdet och livsmedelsanvändningen av strömming och underutnyttjade fiskarter.
 • Utnyttjande av industrins sidoströmmar.
 • Digitalisering och utnyttjande av data, till exempel utveckling av spårbarhetsuppgifter så att de svarar mot företagens och konsumenternas behov samt i samband med certifikat.
 • Automatisering, till exempel utveckling av automatiserad hantering av småfisk.
 • En fortsättning av konceptet med innovationsprogram som bygger på samarbete mellan forskning och företag, särskilt för att utveckla hög kvalitet på fisk och påskynda nya produktinnovationer.
 • Förpackningsteknik och logistik.
 • Inrättande av producentorganisationer och stöd till verksamheten.
 • Internationella förfaranden för ansökan om forskningsfinansiering.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag

Utvecklingsprojekt som genomförs av företag som påskyndar införandet av nya innovationer och lösningsmodeller på företagsnivå, och företagens insatser för tillväxt kan få stöd. Projekten kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen, såsom användning av data för att öka konsumentinformationen och värdet samt förbättra energieffektiviteten. Projekten kan också anknyta till exempelvis nya sätt att använda underutnyttjad fisk och sidoströmmar från industrin, såsom utveckling av nya produkter och förbättring av förädlingsvärdet samt internationalisering.

Utbildnings- och rådgivningsprojekt

Utbildning och rådgivning kan finansieras som företagens egna projekt eller som allmännyttiga projekt. Projekten kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen.

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskerinäringen.

När det är fråga om utvecklingsprojekt som genomförs av företag kan finansiering beviljas företag inom fiskerinäringen.