Nationell medfinansiering i Interreg-program 2021-2027

Nationell medfinansiering kan beviljas åländska projekt som avser att söka finansiering ur Interreg-program perioden 2021-2027, tex Central Baltic Programme samt Baltic Sea Region Programme, om projektet bedöms förenliga med de programområden som finns uppställda i programdokumentet samt ligger i linje med landskapsregeringens politiska målsättningar inom det aktuella området.

Nationell medfinansiering beviljas inte landskapsmyndigheter med eget budgetanslag i landskapsregeringens årliga budget, vilka själva budgeterar sin offentliga medfinansiering.

Ansökan om nationell medfinansiering ska göras till Ålands landskapsregering av den åländska partnern och förutom ifylld ansökningsblankett innefatta en projektbeskrivning på svenska, kostnadsupplägg samt finansiering. Ansökan om nationell medfinansiering ska lämnas in senast 7 dagar innan utlyst ansökningsperiod går ut.

Ålands landskapsregerings beslut om villkorad offentlig medfinansiering sänds i original till den åländska partnern. Det är sedan upp till den åländska partnern att se till att informationen om medfinansiering förs in i ansökningsdatabasen och når sekretariatet inom utsatt tid.

När den åländska partnern erhållit ett slutligt beslut om finansiering inklusive undertecknat “subsidy contract” ska detta inlämnas till landskapsregeringen för slutligt offentligt medfinansieringsbeslut.

För projekt som söker finansiering ur Interreg program finns särskilt fastställda ansökningstider, så kallade calls vilka framkommer på respektive programs webbsida.

Central Baltics webbplats (på engelska) 

Baltic Seas webbplats (på engelska)