Investeringar i vattenbruk

I enlighet med den nationella vattenbruksstrategin finansierar åtgärden investeringar i hållbar tillväxt inom vattenbruket och investeringar för att förbättra den sociala och ekologiska hållbarheten.

Genom att finansiera företagens investeringar i tillväxt och utveckling stöds hållbar tillväxt inom branschen och en förbättring av affärsverksamhetens lönsamhet. Investeringar i syfte att förbättra social och ekologisk hållbarhet har som mål att minska klimat- och miljöpåverkan och främja utvecklingen av djurens välbefinnande samt att förbättra arbetssäkerheten.

Stödnivåer och villkor

Finansiering riktas särskilt till följande åtgärder:

 • Ökat värde och bättre kvalitet.
 • Hållbar tillväxt inom vattenbruket och utveckling av verksamheten: till exempel byggande av nya anläggningar, ökning av produktionskapaciteten, effektivisering av produktionen och förbättring av lönsamheten.
 • Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.
 • Förbättring av energieffektiviteten och övergång till förnybar energi.
 • Minskning av miljöpåverkan i gamla vattenbruksanstalter, till exempel övergång till teknik som belastar miljön mindre.
 • Investeringar i anpassning till klimatförändringen, till exempel för att skydda anläggningar vid extrema väderförhållanden.
 • Åtgärder för att diversifiera verksamheten så att odlingen omfattar nya arter (bl.a. nya fiskarter, alger och musslor).
 • Minskning av näringsutsläpp och annan miljöpåverkan.
 • Förebyggande av skador orsakade av sälar och andra skyddade djur.
 • Insatser för att förbättra djurens välbefinnande och hälsa.
 • Investeringar i ekologiskt vattenbruk.
 • Investeringar i säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden.
 • Utveckling av odling av hotade fiskarter.

För investeringsprojekt inom vattenbruket är stödbeloppet högst 30 procent av investeringens stödberättigade kostnader, dock högst 600 000 euro. Om projektet uppfyller något av de nedanstående fem villkoren kan stödbeloppet höjas med 10 procentenheter, dock högst 100 000 euro, för varje villkor, upp till ett maximistöd på 50 procent, dock högst 800 000 euro.

 • Projektet grundar sig på samarbete mellan en forskningsinstans och ett företag
 • Projektet främjar användningen av underutnyttjade fiskbestånd eller restflöden från fiskindustrin för livsmedelsproduktion eller produkter med högt mervärde
 • Projektet har förutsättning att förbättra tillståndet i miljön eller förbättra energieffektiviteten och främja övergången till förnybar energi
 • Projektet främjar fiskhälsan

Bedömningen av om en stödansökan uppfyller något av villkoren görs utgående från projektets huvudsakliga syfte och mål där projektet som helhet ska ha förutsättningar att bidra till villkorets uppfyllande.