Investeringar i fiske

Åtgärderna inriktar sig på yrkesmässigt fiske och syftar till att finansiera företagens produktionsrelaterade investeringar och förbättring av affärsverksamhetens lönsamhet.

Finansieringen går till förbättring av fångstens värde och kvalitet, diversifiering av verksamheten, modernisering av fartyg för bättre fiskkvalitet, arbetsmiljö och säkerhet, anpassning till klimatförändringar, minskning av koldioxidutsläpp, digitalisering och automatisering, investeringar för nya fiskare och åtgärder för att förbättra energieffektiviteten inom fisket.

Stödnivåer och villkor

Företagens investeringsprojekt    

För investeringsprojekt inom yrkesfisket är stödbeloppet högst 40 procent av investeringens stödberättigade kostnader. Stödbeloppet kan höjas med 10 procentenheter upp till ett maximistöd på 50 procent om projektet uppfyller något av de nedanstående fem villkoren. Om det rör sig om småskaligt kustfiske kan stödnivån höjas med 10 procent för varje villkor, upp till ett maximistöd på 60 procent av de stödberättigade kostnaderna. 
 
För projekt som förebygger skador som säl orsakar det småskaliga kustfisket är stödbeloppet maximalt 80 procent.  
 
För stöd till yrkesfiskare enligt artikel 17, 18 eller 19 i EHFVF-förordningen är stödet högst 40 procent. 

Villkor som kan höja stödprocenten:  

  1. Projektet grundar sig på samarbete mellan en forskningsinstans och ett företag   
  2. Projektet främjar användningen av underutnyttjade fiskbestånd eller restflöden från fiskindustrin för livsmedelsproduktion eller  produkter med högt mervärde   
  3. Projektet har förutsättning att förbättra tillståndet i miljön eller förbättra energieffektiviteten och främja övergången till förnybar energi 
  4. Projektet främjar småskaligt kustfiske  
  5. Projektet främjar fiskhälsan 

Bedömningen av om en stödansökan uppfyller något av villkoren görs utgående från projektets huvudsakliga syfte och mål där projektet som helhet ska ha förutsättningar att bidra till villkorets uppfyllande.