Skärgårdsstöd

Skärgårdsstödet syftar till att stimulera nyföretagande och tillväxt i de åländska skärgårdskommunerna.

Vem kan söka stöd?

Skärgårdsstöd kan beviljas ett aktiebolag, ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller enskilda näringsidkare som avser starta ett nytt företag eller aktivera ett befintligt företag i någon av de sex skärgårdskommunerna.

Ditt företag definieras som företag om ansökan om stöd inkommer inom 12 månader från företagets registrering i handelsregistret. Företagets driftställe ska vara i en av de sex skärgårdskommunerna. Företagaren ska avse ha verksamheten som huvudsysselsättning, vilket ska dokumenteras i anhållan.

Du kan inte söka om skärgårdsstöd om du beviljats bidrag för detaljhandel.

Stöd beviljas inte till företag verksamma inom primärnäringarna (jordbruk, fiskeri- och vattenbrukssektorn och skogsbruk).

Vad kan du söka stöd för?

Skärgårdsstödet är ett verksamhetsstöd som kan användas för företagets faktiska/verkliga kostnader under maximalt ett år.

Hur ansöker du?

Du kan fortlöpande göra en ansökan om skärgårdsstöd digital blankett Finansieringsansökan nationella företagsstöd.

Hur mycket kan du få i stöd?

Ett skärgårdsstöd beviljas om maximalt 6 000 euro. Bidraget utbetalas i två rater. Första raten betalas direkt vid stödets beviljande och den andra raten efter inlämnande av godkänt bokslut som påvisar att sökanden drivit verksamhet.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär att stödet räknas in i företagets så kallade de minimis-kvot.

Definition av stöd av mindre betydelse "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

 

EU-medfinansieras-logo