Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Byte av motorer kan stödjas i enlighet med villkoren i förordning (EU) 2021/1139. Projekten kan också omfatta nödvändiga åtgärder i samband med motorbyte, till exempel vid förnyelse av transmissioner och propellrar.

Målgruppen är kommersiella fiskare och ägare till fiskefartyg.

Stöd kan beviljas till ett belopp som utgör högst 40 procent av de totala kostnaderna.

Villkor för beviljande av stöd, småskaligt kustfiske

1. Stöd kan sökas för ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor till ett fiskefartyg inom småskaligt kustfiske. Stödet ska bidra till att öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer.

2. Stöd enligt förordningen får endast beviljas på följande villkor:

 • Fartyget tillhör ett flottsegment för vilket den senaste rapporten om fiskekapacitet enligt artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att det råder balans med de fiskemöjligheter som är tillgängliga för det segmentet.
 • Den fiskekapacitet som dragits in på grund av ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor får inte ersättas.
 • Medlemsstaterna ska säkerställa att alla ersatta eller moderniserade motorer genomgår en fysisk kontroll.

  Den nya eller moderniserade motorn får inte ha större effekt i kW än den nuvarande motorn.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla ersatta eller moderniserade motorer genomgår en fysisk kontroll.

4. Den fiskekapacitet som dragits in på grund av ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor får inte ersättas.

Villkor för beviljande av stöd, övriga fartyg med totallängd på högst 24 meter

1. Stöd kan sökas för ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor till ett fiskefartyg vars totallängd inte överstiger 24 meter. Stödet ska bidra till att öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer.

2. Stöd enligt förordningen får endast beviljas på följande villkor:

 • Fartyget tillhör ett flottsegment för vilket den senaste rapporten om fiskekapacitet enligt artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att det råder balans med de fiskemöjligheter som är tillgängliga för det segmentet.
 • Fartyget har varit registrerat i registret över unionens fiskeflotta under minst fem kalenderår som föregår det år då ansökan om stöd lämnas in.
 • Att den nya eller moderniserade motorn inte har större effekt i kW än den nuvarande motorn och släpper ut åtminstone 20 % mindre koldioxid jämfört med den nuvarande motorn.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla ersatta eller moderniserade motorer genomgår en fysisk kontroll.

4. Den fiskekapacitet som dragits in på grund av ersättning eller modernisering av en huvud- eller hjälpmotor får inte ersättas.

5. Den minskning av koldioxidutsläpp som krävs enligt punkt 2 c ska anses vara uppfylld i något av följande fall:

 • Om relevant information som intygas av tillverkaren av motorn i fråga som en del av ett typgodkännande eller ett produktintyg visar att den nya motorn släpper ut 20 % mindre koldioxid än den motor som ersätts.
 • Om relevant information som intygas av tillverkaren av motorn i fråga som en del av ett typgodkännande eller ett produktintyg visar att den nya motorn förbrukar 20 % mindre bränsle än den motor som ersätts.

Om den relevanta information som intygas av tillverkaren av motorn i fråga som en del av ett typgodkännande eller ett produktintyg för en eller båda motorerna inte möjliggör en jämförelse av koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning ska den minskning av koldioxidutsläpp som krävs enligt punkt 2 c anses vara fullgjord i något av följande fall:

 • Den nya motorn använder en energieffektiv teknik och åldersskillnaden mellan den nya motorn och den motor som ersätts är minst sju år.
 • Den nya motorn använder en typ av bränsle eller ett framdrivningssystem som anses släppa ut mindre koldioxid än den motor som ersätts.
 • Medlemsstaten mäter att den nya motorn släpper ut 20 % mindre koldioxid eller förbrukar 20 % mindre bränsle än den motor som ersätts inom ramen för fartygets normala fiskeansträngning.

Övrig information

Uppgifter om effekten hos den motor som ska ersättas och effekten hos den nya motorn (fartygsregisterutdrag och anbud på den nya motorn) 

Uppgifter som påvisar att kostnaderna är skäliga, jämförbara offerter (3 st.) eller någon annan redogörelse utifrån vilken det är möjligt att bedöma om kostnaderna är skäliga 

Uppgifter som påvisar att klimatpåverkan minskar (uppgifter om den motor som ska ersättas och den nya motorn; typgodkännande eller produktintyg av tillverkaren om minskning av koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning) 

Med småskaligt kustfiske avses fiskeverksamhet som bedrivs av marina fiskefartyg och inlandsfiskefartyg vars totallängd understiger tolv meter och som inte använder släpredskap enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1967/2006 (28).