Gårdsomfattande miljöåtagande

Ersättning betalas för att skapa ett grundmaterial av gårdens odlingshändelser och -förhållande som sedan kan användas som hjälp vid planeringen av fortsatta miljövårdsåtgärder på gården. Med hjälp av grundmaterialet kan olika miljö-, klimat- och vattenvårdsinsatser effektivt riktas till rätta platser.

Vem kan söka ersättning?

Du kan söka ersättning om du

 • är aktiv jordbrukare
 • bedriver jordbruksverksamhet och
 • har minst tre hektar ersättningsberättigad åkerareal eller minst 0,5 hektar ersättningsberättigad åkermark på vilken du odlar trädgårdsväxter.

Vad kan du söka ersättning för?

Du kan söka ersättning för att kartlägg gårdens miljöutmaningar och utvecklingsmöjligheter i anslutning till bland annat vattenskyddet, markhälsa och jordbruksnaturens mångfald samt utgående från markens innehåll av näringsämnen och fysikaliska faktorer planera och dokumentera odlingen och odlingshändelserna på din gård.

Du kan därutöver även ansöka om ersättning för följande skiftesvisa miljöåtgärder som frivilliga komplementen

 1. Odling av markförbättrande växter och saneringsväxter
 2. Odling av fånggröda
 3. Alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling
 4. Främjande av cirkulär ekonomi
 5. Odling av dragväxter för bin

Hur mycket kan du få i ersättning?

Åtgärd

Euro/ha

Gårdsomfattande miljöåtagande, obligatoriska åtgärder

åkerväxter

trädgårdsväxter

 

  45

113

Odling av markförbättrande växter och saneringsväxter

223

Odling av fånggröda

109

Alternativa växtskyddsmetoder i trädgårdsodling

500

Främjande av cirkulär ekonomi

  75

Odling av dragväxter för bin

275

Så här ansöker du om ersättning

Du kan ansöka om ersättning i Vipu-tjänsten i maj-juni under en fastställd ansökningsperiod

Länk till Vipu-tjänsten 

 • Ansökningsanvisningar
 • Vipu-ansökningsanvisningar

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Du ska ingå ett femårigt åtagande och förbinda dig att genomföra minst de obligatoriska åtgärderna gällande miljö- och klimat- samt odlingsplanering, dokumentation, markkartering och utbildning.   

 • Villkor för det gårdsomfattande miljöåtagande

 

EU-medfinansieras-logo