Ersättning för anläggning av gräsbevuxen skyddszon

Ersättning betalas för att skapa ett långvarigt växttäcke på åkrar längs vattendrag och därigenom minska erosionen och näringsläckaget från jordbruket. Detta leder även till att den biologiska mångfalden ökar samtidigt som landskapsbilden berikas och markens kollager bevaras.

Vem kan ersättning?

Du kan söka ersättning om du

  • är jordbrukare
  • bedriver jordbruksverksamhet och
  • har i din besittning minst 3 hektar åker

Vad kan du söka ersättning för?

Du kan söka ersättning för att anlägga en gräsbevuxen skyddszon längs vattendrag i områden där landskapsregeringen i en översiktsplan har konstaterat att det finns behov av att anlägga skyddszoner som en vattenförbättrande åtgärd.    

Hur mycket kan du få i ersättning?

I ersättning betalas 353 euro per hektar och år. 

Så här ansöker du om ersättning

Du kan ansöka om ersättning i Vipu-tjänsten i maj-juni under en fastställd ansökningsperiod.

Vipu-tjänsten

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Du ska ingå ett femårigt åtagande och förbinda dig att bevara och sköta skyddszonen under fem år. Skyddszonen ska vara minst 3 meter bred. Du måste ha skyddszon på minst 0,50 hektar men arealen kan finnas på olika skiften.   

EU-medfinansieras-logo