Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Genom att finansiera företagens produktionsrelaterade investeringar stöds tillväxt inom branschen och en förbättring av affärsverksamhetens lönsamhet.

Finansiering riktas särskilt till följande åtgärder:

  • Ökat värde och bättre kvalitet
  • Förpackningsteknik och logistik
  • Investeringar för att minimera miljöpåverkan
  • Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter

Företag 20%, max. 500 000 euro – 50 % max. 800 000 euro

Om projektet uppfyller något av de nedanstående fem villkoren kan stödbeloppet höjas med 10 procentenheter, dock högst 100 000 euro, för varje villkor, upp till ett maximistöd på 50 procent, dock högst 800 000 euro.

Villkor som kan höja stödprocenten: 

  • Projektet grundar sig på samarbete mellan en forskningsinstans och ett företag 
  • Projektet främjar användningen av underutnyttjade fiskbestånd eller restflöden från fiskindustrin för   livsmedelsproduktion eller produkter med högt mervärde 
  • Projektet har förutsättning att förbättra tillståndet i miljön eller förbättra energieffektiviteten och främja övergången till förnybar energi
  • Projektet främjar småskaligt kustfiske
  • Projektet främjar fiskhälsan

Bedömningen av om en stödansökan uppfyller något av villkoren görs utgående från projektets huvudsakliga syfte och mål där projektet som helhet ska ha förutsättningar att bidra till villkorets uppfyllande.