Ersättning för naturbetesskötsel

Ersättning för naturbetesskötsel betalas för att säkerställa en fortsatt betesdrift, för att förhindra naturbetenas igenväxning och för att bevara den biologiska mångfalden som har skapats på naturbeten genom den fleråriga hävden. Detta bidrar också till bevarandet av det öppna kulturlandskapet.

Vem kan söka ersättning?

Du kan söka ersättning om du

  • är jordbrukare
  • bedriver jordbruksverksamhet och
  • har i din besittning minst 3 hektar åker eller 3 hektar naturbeten

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka ersättning om du håller betande husdjur på naturbeten och också i övrigt förhindrar betenas igenväxning. Du kan söka ersättning för följande typer av naturbeten:

  • naturbeten på kulturmark
  • ängar
  • strandängar
  • hagmark

Hur mycket kan du få i ersättning?

I ersättning betalas 235 euro per hektar och år. Du får ersättning endast för de beten som betats. 

Så här ansöker du om ersättning:

Du kan ansöka om ersättning för naturbetesskötsel i Vipu-tjänsten i maj-juni under en fastställd ansökningsperiod.

Länk till Vipu-tjänsten

  • Vipu ansökningsanvisningar
  • Ansökningsanvisningar

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Du ska ingå ett femårigt åtagande om naturbetesskötsel och förbinda dig att hålla betande husdjur på arealen under fem år. Minimiarealen är 1,00 hektar.  

  • Villkor för åtagande om naturbetesskötsel finns under bilagor.

 

EU-medfinansieras-logo