Sälar

Sälersättning (Toleransstöd)

Det är möjligt att söka ersättning för de skador som säl och skarv orsakar det småskaliga kustfisket.

För att kunna söka stöd bör du uppfylla kriterierna för egentlig yrkesfiskare. Stödet söks med företagets FO-nummer och företaget bör vara registrerat som mervärdesskatteskyldigt. 

Ersättningen beräknas utgående från de fångstanmälningar som du gjort och det kalkylerade värdet av fångsten utifrån landskapsregeringens beräknade medelpriser på fisk. Ersättningen uppgår till 15 procent av årsfångstvärdet, dock högst 7000 euro. Om dina bokföringsenliga inkomster från fiskeriverksamhet under fiskeåret understiger 90 procent av det kalkylerade värdet av fångsten används de bokföringsenliga inkomsterna som grund för beräkningen av ersättningen.

Ansökningstid

Landskapsregeringen utannonserar särskild ansökningstid för detta stöd.

Ansökningstiden för 2022 års sälersättning (toleransstöd) börjar den 1.7.2024 och pågår till och med den 31.8.2024.

Bifoga utvecklingsplan

En utvecklingsplan bifogas till stödansökan. Utvecklingsplanen hittar du här intill under Bilagor. Ladda ner filen om du vill fylla i den elektroniskt, det går även att skriva ut och fylla i, men då behöver dokumentet scannas in för att kunna bifogas i samband med att ansökan skickas in i Hyrrä.

Övriga bilagor som ska bifogas är beskattningsbeslut och bokslutsuppgifter för år 2022 och utredning över storleken av den affärsomsättning som omfattar försäljning av självfångad fisk och kräfta eller därav förädlade produkter.

Stödansökan görs i det elektroniska systemet Hyrrä.

Beviljat stöd betalas ut i enlighet med stödbeslutet som en klumpsumma (engångsersättning), utan särskild ansökan om utbetalning.

Villkor för ersättning för säl- och skarvskador

Följande villkor gäller för ersättning för de skador som säl och skarv orsakar det småskaliga kustfisket: 

  • Sökanden ska uppfylla kravet för egentlig yrkesfiskare enligt gällande landskapsförordning om yrkesfiske (1995:44).
  • Fisket ska ha utövats norr om 59 30 N.
  • Ingen ersättning beviljas för fångst med aktiva fiskeredskap (trål, not). 

Sökanden godkänner att fiskeribyrån kontrollerar de inlämnade fiskeinkomstuppgifterna med de av sökanden tidigare inlämnade fångstuppgifterna som har införts i centralregistret för fiskerinäringen. Den lagstadgade fångstrapporteringen kan inte kompletteras i efterhand. 

Fiskaren ska månatligen lämna information om sälskador på fångst och fiskeredskap samt antalet sälar som drunknat i fiskeredskap. Informationen lämnas i samband med fångstrapporteringen. 

Stöd får inte beviljas 

  • om sökanden har begått allvarliga överträdelser enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 eller artikel 90 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller annan lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.
  • om sökanden har deltagit i eller innehaft driften eller förvaltningen av fiskefartyg som är upptagna i unionens förteckning över IUU-fartyg i enlighet med artikel 40.3 i förordning (EG) nr 1005/2008, eller deltagit i eller har varit delaktig i driften eller förvaltningen av ett fartyg som för flagg från ett tredjeland som erkänts som ett icke-samarbetande tredjeland, i enlighet med artikel 33 i den förordningen eller om sökanden gjort sig skyldig till bedrägeri i samband med EHFF eller EHFVF.
  • om mottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som väsentligt har påverkat beviljandet eller utbetalningen av stödet, eller stödmottagaren har vägrat att hjälpa till med kontroll.

Ersättningen betalas ut under förutsättning att stödtagaren åtar sig stödsystemets villkor.