Investeringsstöd

Ett investeringsstöd syftar till att utveckla det åländska näringslivet genom nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det aktuella företaget ökar eller bibehålls.

Vem kan söka stöd?

Ett investeringsstöd kan beviljas små och medelstora företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och övriga samfund med fast driftställe på Åland.

Definition av små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionen

Mikroföretag
Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag
Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats 

Sökande kan också vara föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet.

Ett stöd beviljas inte till företag i svårigheter

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

 1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
 2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder)[1] som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
 3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
 4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Vad kan du söka stöd för?

För att en investering ska vara stödberättigande och kunna beviljas stöd ska den bestå av:

 1. en investering i materiella och/eller immateriella tillgångar i samband med inrättande av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, omställning av produktionen i en anläggning till nya produkter eller en grundläggande ändring av hela produktionsprocessen i en befintlig anläggning, eller
 2. förvärv av de tillgångar som tillhör en anläggning, om följande villkor är uppfyllda:
  a. anläggningen har lagts ned eller skulle ha lagts ned om den inte hade förvärvats;
  b. tillgångarna köps från tredje part utan anknytning till köparen;
  c. transaktionen genomförs på marknadsvillkor.
  Om en familjemedlem till den ursprungliga ägaren, eller en anställd, tar över ett litet företag, ska villkoret att tillgångarna ska köpas från tredje part utan anknytning till köparen inte gälla. Förvärv av aktierna i ett företag ska i sig inte utgöra en investering.
 3. Immateriella tillgångar ska uppfylla samtliga följande villkor:
  a. De ska uteslutande utnyttjas i den anläggning som tar emot stöd.
  b. De ska betraktas som tillgångar som kan skrivas av.
  c. De ska ha förvärvats på marknadsvillkor från tredje part som inte har någon anknytning till köparen.
  d. De ska tas upp som tillgångar i företagets balansräkning i minst tre år.

Kostnader för installation och frakt och andra service och tjänstekostnader samt anställdas lönekostnader som är direkt knutna till den aktuella investeringen kan godkännas. För SMF det vill säga små och medelstora företag kan kostnader för inköp av begagnad utrustning godkännas enligt vad som framkommer i landskapsregeringens beslut om stödberättigande kostnader.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader (regeringen.ax)

Ersättningsinvesteringar som direkt motsvarar en tidigare eller är likartad en tidigare investering godkänns inte. Du kan inte heller beviljas stöd för åtgärder som genomförs för att uppfylla lagstadgade krav.

Om du driver turism-verksamhet såsom stuguthyrning, B&B, gästhem, pensionat, hotell och därtill hörande fastigheter kan du beviljas investeringsstöd om verksamheten bedrivs i en fristående byggnad. En byggnad som du själv bor i kan stödas till den del som omfattas av verksamheten om verksamheten bedrivs i klart avgränsade utrymmen

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Hur ansöker du?

Du kan löpande göra en ansökan om investeringsbidrag på en digital blankett Finansieringsansökan nationella företagsstöd. När du beviljats investeringsstöd utbetalas bidrag mot redovisning på en digital blankett Ansökan om utbetalning nationella företagsstöd.

Hur mycket kan du få i stöd?

Stödets storlek fastställs utifrån det godkända stödberättigande investeringskostnaderna i procent samt som ett maximibelopp. Stödets storlek avgörs av storleken på företaget samt var verksamheten är belägen.

  Fasta Åland Skärgården
Litet företag 20 % * 30 %
Medelstort företag 10 % 20 %
Stort företag 10 % 20 %

Till stora företag på fasta Åland och till företag i skärgården beviljas stödet i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär att stödet räknas in i den så kallade de minimis-kvoten. Till små och medelstora företag i skärgården kan stöd beviljas utöver gränsen för försumbart stöd om stödnivån det vill säga procentsatsen motsvarande företag på fasta Åland tillämpas.

Definition av stöd av mindre betydelse "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller de minimis.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

En investering ska bestå i minst tre år efter slututbetalning. För stora företag är motsvarande tid 5 år.