Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften, ESF+

Inom ramen för Ålands Strukturfondsprogram och Europeiska socialfonden, ESF+, kan ett stöd beviljas företag för uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens.

Landskapsregeringen principer för genomförandet (regeringen.ax)

Vem kan söka stöd?

Ett stöd för uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften kan beviljas ett företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag med fast driftställe på Åland.

Stöd beviljas inte till företag i svårigheter.

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

  1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder)[1] som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
  4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Vad kan du söka stöd för?

Ett stöd kan beviljas för att förbättra tillgången till livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet.

I samtliga projekt ska jämlikhet, inkludering och icke-diskriminering beaktas, vilket bedöms genom fastställda urvalskriterier.

Efter projekten ska deltagarna ha fått en förhöjd kompetens (enligt EQF,  den europeiska referensramen för kvalifikationer) inom sina egna områden eller branscher.

Länk till den europeiska referensramen för kvalifikationer (europeiska kommissionens webbplats)

Stöd beviljas inte för utbildning som företag anordnar för att följa tvingande nationella normer för utbildning.

Hur ansöker du?

Inom ramen för strukturfondsprogrammet utannonserar landskapsregeringen särskilda ansökningstider. 

Landskapsregeringen bedömer och poängsätter ansökan enligt särskilt fastställda urvalskriterier. 

Landskapsregeringens fastställda urvalskriterier (regeringen.ax)

Hur mycket kan du få i stöd?

Det maximala stöd som kan beviljas företag utifrån de godkända stödberättigande kostnaderna är 40 % till små och medelstora företag och 30 % till stora företag. Bidrag under 5000 euro beviljas inte.

Godkända kostnadstyper kan vara:

a) Personalkostnader för lärare, för de timmar då lärarna deltar i utbildningen.

b) Driftskostnader för lärare och deltagare som har direkt samband med utbildningsprojektet, t.ex. resekostnader, logikostnader, material och utrustning som har ett direkt samband med projektet, avskrivning på hjälpmedel och utrustning, i den utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet.

c) Kostnader för rådgivning i samband med utbildningsprojektet.

d) Personalkostnader för deltagare och allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader, hyra, allmänna omkostnader) för de timmar då praktikanterna deltar i utbildningen.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader (regeringen.ax)

Stöd beviljas inte retroaktivt, d.v.s. för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering.

Projektet redovisar kostnader enligt en förenklad kostnadsmodell eller mot faktiska kostnader. En förenklad kostnadsmodell måste användas vid under 200000 euro.

Redovisning/utbetalning

Som stödmottagaren av ett stöd beviljat inom strukturfondsprogrammet är du skyldig att rapportera till landskapsregeringen hur åtgärderna i projektet förverkligas och programmets indikatorer uppnås.

Huvudregeln är att redovisningen av aktiviteter/kostnader sker i efterskott det vill säga efter att aktiviteterna genomförts samt kostnaderna uppkommit och betalats. Använd den digitala blanketten Ansökan om utbetalning Ålands Strukturfondsprogram 2021-2027.

Landskapsregeringen fastställer vilken kostnadsmodell som ska användas i det enskilda projektet i finansieringsbeslutet samt på vilket sätt redovisning ska ske. I det fall ingen förenklad kostnadsmodell fastställts ersätts kostnaderna enligt faktiska kostnader och ska styrkas av stödmottagaren genom fakturakopior, kontoutdrag, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.  För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska projektets kostnader särredovisas genom projektbokföring.

Anvisningar för uppgörandet av del/slutrapport (regeringen.ax)

Vad gäller rapporteringen av indikatorer ska de kumulativa värdena uppges för de indikatorer som är fastställda i finansieringsbeslutet. Läs mer om uppföljning av indikatorer i punkt 10:

Principerna för genomförande av Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 (regeringen.ax)

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska regionalfonden.  Europeiska kommissionen har utarbetat kommunikationsanvisningar för Stödmottagare samt tillhandahåller en affisch/skyltgenerator där du som stödmottagare kan enkelt skapa dina egna affischer/skyltar.

Länk till anvisningarna: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 på europeiska kommissionens webbplats

Länk till Kommissionens affisch/skyltgenerator

Om du som stödmottagare underlåter att informera om stödet har landskapsregeringen rätt att dra av högst 3 % av stödet. Avdragets storlek fastställs med beaktande av proportionalitetsprincipen.

EU-medfinansieras-logo