Internationalisering

Ett stöd för företags internationalisering kan beviljas om företaget har förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet utanför Åland. Företagets exportvaror/tjänster ska vara producerade på Åland.

Vem kan söka stöd?

Ett stöd för företags internationalisering kan beviljas små och medelstora företag på Åland med förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet.

Definition av små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionen

Mikroföretag
Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag
Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats 

Stöd kan beviljas ett aktiebolag, ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller enskilda näringsidkare.

Stöd beviljas inte till företag verksamma inom primärnäringarna (jordbruk, fiskeri- och vattenbrukssektorn och skogsbruk).

Ett stöd beviljas inte till företag i svårigheter.

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

  1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder)[1] som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
  4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Vad kan du söka stöd för?

Ett stöd för internationalisering kan du beviljas för deltagande i mässa eller för genomförande av en marknadsundersökning eller en motsvarande utredning om lansering av en produkt eller tjänst på nya marknader. Du beviljas inte stöd för reklam, marknadsföring, försäljning eller andra motsvarande direkta säljfrämjande åtgärder och inte heller för andra utgifter som hör till företagets sedvanliga verksamhet.

Hur ansöker du?

Du kan löpande göra en ansökan om investeringsbidrag på en digital blankett Finansieringsansökan nationella företagsstöd. När du beviljats stöd utbetalas bidrag mot redovisning på blankett Ansökan om utbetalning nationella företagsstöd.

Hur mycket kan du få i stöd?

Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till högst 40 % för små och medelstora företag och 50 % för mikroföretag av de godkända stödberättigande kostnaderna.

Förskottsbetalningar för kostnader som hör till deltagande i mässor utanför Åland såsom anmälningsavgifter, hyra för monter eller utrustning kan godkännas även om dessa är uppkomna innan ansökan är inlämnad till landskapsregeringen.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader (regeringen.ax)

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär att stödet räknas in i företagets så kallade de minimis-kvot.

Definition av stöd av mindre betydelse "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.