Utvecklingsprojekt Innovations Lab, Eruf

Inom ramen för Ålands Strukturfondsprogram och Europeiska regionalfonden, Eruf, kan stöd beviljas för ett Innovations Lab.

Landskapsregeringens principer för genomförande

Vem kan söka stöd?

Ett projektstöd för Innovations Lab kan beviljas organisationer samt offentliga aktörer.

Vad kan du söka stöd för?

Ett projektstöd kan beviljas för att förbättra företagens tillväxt och konkurrenskraft genom åtgärder som använder och sprider kunskap om innovationer vilket främjar utveckling och kommersialisering av produkter, tjänster och tillverkningsmetoder samt införande av ny teknik (automatisering) genom processer, där företag och entreprenörer länkar samman sin verksamhet mot forskning, utveckling och innovation (innovationslabb) inom och utanför Åland.

Hur ansöker du?

Inom ramen för strukturfondsprogrammet Eruf utannonserar landskapsregeringen särskilda ansökningstider. 

Landskapsregeringen bedömer och poängsätter ansökan enligt särskilt fastställda urvalskriterier. 

Landskapsregeringens fastställda urvalskriterier

Hur mycket kan du få i stöd?

Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till 100 % av de godkända stödberättigande kostnaderna.

Länk till landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader

Stöd beviljas inte retroaktivt, det vill säga för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering.

Projektstöd redovisar kostnader enligt en förenklad kostnadsmodell eller mot faktiska kostnader. En förenklad kostnadsmodell måste användas vid under 200 000 euro.

Landskapsregeringens principer för förfarandet med förenklade kostnadsmodeller

Redovisning/utbetalning

Som stödmottagaren av ett stöd beviljat inom strukturfondsprogrammet är du skyldig att rapportera till landskapsregeringen hur åtgärderna i projektet förverkligas och programmets indikatorer uppnås.

Huvudregeln är att redovisningen av aktiviteter/kostnader sker i efterskott det vill säga. efter att aktiviteterna genomförts samt kostnaderna uppkommit och betalats. Använd den digitala blanketten Ansökan om utbetalning Ålands Strukturfondsprogram 2021- 2027

Landskapsregeringen fastställer vilken kostnadsmodell som ska användas i det enskilda projektet i finansieringsbeslutet samt på vilket sätt redovisning ska ske. I det fall ingen förenklad kostnadsmodell fastställts ersätts kostnaderna enligt faktiska kostnader och ska styrkas av stödmottagaren genom fakturakopior, kontoutdrag, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.  För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska projektets kostnader särredovisas genom projektbokföring.

Landskapsregeringens anvisningar för uppgörandet av del/slutrapport (regeringen.ax)

Vad gäller rapporteringen av indikatorer ska de kumulativa värdena uppges för de indikatorer som är fastställda i finansieringsbeslutet. Läs mer om uppföljning av indikatorer i Principerna för genomförande av Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 i punkt 10:

Landskapsregeringens principer för genomförande (regeringen.ax)

Blanketter för redovisning av indikatorer finns här intill under Blanketter

 

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen och Europeiska regionalfonden, Eruf. Kommissionen har utarbetat kommunikationsanvisningar för stödmottagare (Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 samt tillhandahåller en affisch/skyltgenerator där du som stödmottagare kan enkelt skapa dina egna affischer/skyltar.

Länk till anvisningarna: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 på europeiska kommissionens webbplats

Länk till Kommissionens affisch/skyltgenerator

Om du som stödmottagare underlåter att informera om stödet har landskapsregeringen rätt att dra av högst 3 % av stödet. Avdragets storlek fastställs med beaktande av proportionalitetsprincipen.

EU-medfinansieras-logo