Ersättning för uppfödning av ursprungsraser 

Ersättning för uppfödning av ursprungsraser betalas för att försäkra ursprungsrasernas överlevnad och för att bevara dess ursprungliga genetiska egenskaper.

Vem kan söka ersättning?

Du kan söka ersättning om du

  • är jordbrukare
  • bedriver jordbruksverksamhet och
  • har minst 3 hektar åkermark i din besittning eller utnyttjar minst 3 hektar naturbeten.

Vad kan du söka ersättning för?

Du kan söka ersättning för att föda upp renrasiga och stambokförda

  • Nötkreatur av västfinsk boskap, östfinsk boskap och nordfinsk boskap
  • Ålandsfår och får av finsk lantras

Ersättning kan sökas för djur som har producerat minst en renrasig avkomma under de 2 år som föregår ansökningsåret.

Hur mycket kan du få i ersättning?

Ersättningen betalas på basen av det antal djur som du har haft i ditt åtagande under hela kalenderåret. Antalet djur omräknas till djurenheter. Ett får motsvara 0,20 djurenheter och ett nötdjur 1,00 djurenheter.    

Djurart och -ras

Euro per djurenhet

Nötkreatur av västfinsk boskap, östfinsk boskap och nordfinsk boskap

683

Ålandsfår 350
Får av finsk lantras 300

Så här ansöker du om ersättning:

Du kan ansöka om ersättning för uppfödning av ursprungsraser i Vipu-tjänsten. Ansökan görs årligen i början av året under en fastställd ansökningsperiod.

Länk till Vipu-tjänsten

  • Anvisningen för ansökan i Vipu-tjänsten om ersättning för uppfödning av ursprungsraser hittar du intill under Bilagor

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Du ska ingå ett ettårigt åtagande om att föda upp ett visst antal djur av en ursprungsras. Ditt åtagande ska omfatta minst ett nötdjur eller minst 5 får. 

  • Villkor för uppfödning av ursprungsraser
EU-medfinansieras-logo