Ersättning för riktade skötselåtgärder på naturbeten

Ersättning betalas för att bevara naturbeten och öka mångfalden i jordbrukslandskapet genom att med riktade skötselåtgärder förbättra skötseln av naturbeten och därmed skapa möjligast gynnsamma livsmiljöer för den värdefulla betesfloran och -faunan och att trygga dess överlevnad i livskraftiga populationer.

Vem kan söka ersättning?

Du kan söka ersättning om du

  • är jordbrukare
  • bedriver jordbruksverksamhet och
  • har i din besittning minst 3 hektar åker eller 3 hektar naturbeten

Vad kan du söka ersättning för?

Du kan söka stöd för att sköta naturbeten i enlighet med en skötselplan som gjorts upp av dig och en sakkunnig rådgivare i samarbete. Du kan söka ersättning för följande typer av naturbeten:

  • naturbeten på kulturmark
  • ängar
  • strandängar
  • hagmark

Områden ska ha klara förutsättningar för att genom skötselåtgärderna framgångsrikt främja artrikedomen i jordbruksmiljön eller landskapet.

Hur mycket kan du få i ersättning?

I ersättning betalas 645 euro per hektar och år. 

Så här ansöker du om ersättning:

Du kan ansöka om ersättning för riktade skötselåtgärder på naturbeten i Vipu-tjänsten i maj-juni

Länk till Vipu-tjänsten

  • Vipu ansökningsanvisningar
  • Ansökningsanvisningar

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Du ska ingå ett femårigt åtagande om riktade skötselåtgärder på naturbeten och förbinda dig att sköta arealen i enlighet med skötselplanen under fem år. Minimiarealen är 1,00 hektar. 

  • Villkor för åtagande om riktade skötselåtgärder på naturbeten finns i bilagan.

 

EU-medfinansieras-logo