Stöd till detaljhandeln

Stödet till detaljhandel syftar till att upprätthålla en butiksservice på landsbygden och i skärgården

Vem kan söka stöd?

Stöd kan beviljas till livsmedelsbutiker med verksamhet året om i skärgården. Till butiker på landsbygden kan stöd beviljas om butiken ligger i ett landsbygdsområde, dvs. en kommun med färre än 1000 invånare och butikens avstånd till närmaste dagligvarubutik är minst 10 km med bilväg eller butiken annars är svårtillgänglig.

Vad kan du söka stöd för?

Stöd till detaljhandeln kan beviljas som ett årligt driftsbidrag och som ett investeringsbidrag för sådana investeringar som bedöms som erforderliga för den löpande verksamheten eller för utvidgande och utvecklande av verksamheten.

Hur ansöker du?

Det årliga driftsstödet ansöks årligen senast 31.1 för verksamhet året innan. Investeringsstödet kan du ansöka om fortlöpande i samband med enskilda investeringar på blankett "Finansieringsansökan nationella företagsstöd" som finns som bilaga.

Hur mycket kan du få i stöd?

Gällande det årliga driftsstödet är alla butiker berättigade till en grunddel. Grunddelens storlek är beroende av befolkningsmängden på den ö/landsbygdsområde (kommun) där den aktuella butiken är belägen. En befolkning på 300 personer eller fler innebär en grund del om 13700 euro och en befolkning understigande 300 personer 17700 euro.  

Därtill kommer en rörlig andel som uppgår till 1,25 % av livsmedelsförsäljningen.

I kommuner med två butiker på en och samma ö utbetalas 70 % av stödbeloppet till de berörda butikerna.

Ett investeringsstöd kan beviljas till högst 30 % av godkända stödberättigande kostnaderna.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär att stödet räknas in i företagets så kallade de minimis-kvot.

Definition av stöd av mindre betydelse "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.