Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Åtgärdens målsättning är att stöda det kommersiella fiskets utveckling i en mer ekologiskt hållbar riktning.

Kommersiella fiskare kan beviljas finansiering för investeringsprojekt som främjar insatser som gäller miljön och djurens välbefinnande. Finansiering riktas särskilt till följande åtgärder:

 • Investeringar för att minimera miljöpåverkan
 • Investeringar i utvecklingen av djurens välbefinnande
 • Förbättring av fiskeverksamhetens selektivitet samt minskning och förebyggande av bifångster vid fiske (särskilt fåglar och sälar). 

Stöd till samexistens mellan å ena sidan säl och storskarv och å andra sidan det kommersiella fisket med beaktande av miljölagstiftningen (investeringsstöd till exempel för sälbeständiga fångstredskap och sälskrämmor). Åtgärden är inriktad på småskaligt fiske. 

Stödnivåer och villkor

Yrkesfiskare, småskaligt kustfiske 

 • 40 % (50 % om ett av nedanstående villkor uppfylls, 60 % om två villkor uppfylls)
 • 80 % för stöd för förebyggande av sälskador

Yrkesfiskare

 • 40 % (50 % om ett av nedanstående villkor uppfylls)

Villkor som kan höja stödprocenten: 

 • Projektet grundar sig på samarbete mellan en forskningsinstans och ett företag
 • Projektet främjar användningen av underutnyttjade fiskbestånd eller restflöden från fiskindustrin för livsmedelsproduktion eller produkter med högt mervärde
 • Projektet har förutsättning att förbättra tillståndet i miljön eller förbättra energieffektiviteten och främja övergången till förnybar energi 
 • Projektet främjar småskaligt kustfiske
 • Projektet främjar fiskhälsan 

Bedömningen av om en stödansökan uppfyller något av villkoren görs utgående från projektets huvudsakliga
syfte och mål där projektet som helhet ska ha förutsättningar att bidra till villkorets uppfyllande.