Internationaliseringsstöd, Eruf

Inom ramen för Ålands Strukturfondsprogram och Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, kan internationaliseringsstöd beviljas om företaget har förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet utanför Åland. Företagets exportvaror/tjänster ska vara producerade på Åland.

Landskapregeringens principer för genomförande (regeringen.ax)

Vem kan söka stöd?

Sökande kan vara små och medelstora företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och övriga samfund med fast driftställe på Åland samt med förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet.

Sökande kan också vara föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet.

Stöd beviljas inte till företag i svårigheter. 

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

  1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder) som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
  4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Stöd beviljas inte till företag verksamma inom primärnäringarna jordbruk, fiskeri- och vattenbrukssektorn och skogsbruk.

Vad kan du söka stöd för?

Främja tillväxtorienterade företags dvs. SME expansion på den internationella marknaden genom att:

  • internationaliseringsstrategier, ta fram marknadsundersökningar, testa eller pilottesta produkt- och tjänstekoncept bland kunderna, validera marknader, marknadsföra på prov och delta i internationella mässor utanför Åland.
  • delta i företagssamarbeten, företagskluster och nätverk för små och medelstora företag där även större företag kan deltar. Ett stort företag kan dock inte vara slutlig mottagare av programfinansiering.
  • vidta PR och marknadsföringsåtgärder.

Internationella mässor

Ett internationaliseringsprojekt kan omfatta ett bidrag för att delta i internationella mässor som arrangeras utanför Åland. Finansieringen är avsedd för SMF som vill växa och öka försäljningen utanför Åland. Kostnader för deltagande i en mässa kan innefatta; rese- och logikostnader, registrerings- och bokningskostnader, monter inklusive inredning, planerings- och arrangemangskostnader, tekniska beställningar såsom el och städning, byggkostnader för mässavdelningen (uppförande och rivning), kostnader för skräddarsydd gemensam mässcoachning för företagsgruppen. Coachningen ska hjälpa företagen att fungera framgångsrikt på mässan och utföra uppgifter efter mässan. Rese- och logikostnader kan godkännas för maximalt tre anställda per företag.

Marknadsundersökning och säljlansering

Ett internationaliseringsprojekt kan även omfatta marknadsundersökning, insamlande av kundrespons i ett tidigt skede samt utveckling av affärsmodellen, säljkonsult, upprättande av en internationaliseringsplan, validering av marknaden, provmarknadsföring samt utforska partnernätverket.

Hur ansöker du?

Inom ramen för strukturfondsprogrammet utannonserar landskapsregeringen särskilda ansökningstider. 

Landskapsregeringen bedömer och poängsätter ansökan enligt särskilt fastställda urvalskriterier. 

Landskapsregeringens fastställda urvalskriterier (regeringen.ax)

Hur mycket kan du få i stöd?

Stödet beviljas som ett bidrag i form av en klumpsumma om 5000 – 20000. Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till 50 % av de godkända stödberättigande kostnaderna.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader (regeringen.ax)

Kostnader som hör till deltagande i mässor utanför Åland såsom anmälningsavgifter, hyra för monter eller utrustning kan godkännas även om dessa är uppkomna innan ansökan är inlämnad till landskapsregeringen.

En utvecklingsinsats på maximalt 12 månader kan godkännas inom ramen för en klumpsumma.

Landskapsregeringens principer för förfarandet med förenklade kostnadsmodeller (regeringen.ax)

Observera att stöd inte beviljas för reklam, marknadsföring, försäljning eller andra motsvarande direkta säljfrämjande åtgärder eller för andra utgifter som hör till företagets sedvanliga verksamhet. Marknadsföring som går mot slutkund är inte heller stödberättigande.

Redovisning/utbetalning

Som stödmottagaren av ett stöd beviljat inom strukturfondsprogrammet är du skyldig att rapportera till landskapsregeringen hur åtgärderna i projektet förverkligas och programmets indikatorer uppnås.

Huvudregeln är att redovisningen av aktiviteter/kostnader sker i efterskott d.v.s. efter att aktiviteterna genomförts samt kostnaderna uppkommit och betalats. Använd den digitala blanketten Ansökan om utbetalning Ålands Strukturfondsprogram 2021-2027

Landskapsregeringen fastställer vilken kostnadsmodell som ska användas i det enskilda projektet i finansieringsbeslutet samt på vilket sätt redovisning ska ske. I det fall ingen förenklad kostnadsmodell fastställts ersätts kostnaderna enligt faktiska kostnader och ska styrkas av stödmottagaren genom fakturakopior, kontoutdrag, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.  För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska projektets kostnader särredovisas genom projektbokföring.

Landskapsregeringens anvisningar för uppgörandet av del/slutrapport (regeringen.ax) 

Vad gäller rapporteringen av indikatorer ska de kumulativa värdena uppges för de indikatorer som är fastställda i finansieringsbeslutet. 

Landskapsregeringens principer för genomförande av  Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 (regeringen.ax)

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Kostnader för företags marknadsföringsprojekt som utförs inom ramen för Visit Ålands r.f.:s ordinarie verksamhet är inte godtagbara, med hänvisning till landskapsregeringens årliga understöd till föreningen för liknande projekt.

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen och Europeiska regionalfonden, Eruf.  Kommissionen har utarbetat kommunikationsanvisningar för stödmottagare samt tillhandahåller en affisch/skyltgenerator där du som stödmottagare kan enkelt skapa dina egna affischer/skyltar.

Länk till anvisningarna: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 (europeiska kommissionens webbplats)

Länk till Kommissionens affisch/skyltgenerator

Om du som stödmottagare underlåter att informera om stödet har landskapsregeringen rätt att dra av högst 3 % av stödet. Avdraget ska med beaktande av proportionalitetsprincipen.

Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär att stödet räknas in i företagets så kallade de minimis-kvot.

Definition av stöd av mindre betydelse "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

EU-medfinansieras-logo