Innovationer, utveckling och rådgivning som gäller kommersiellt fiske

Målet med åtgärden är att att stödja förnyelse och hållbar tillväxt inom fiskeverksamheter genom forsknings-, innovations- och rådgivningsåtgärder.

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska särskilt vara till nytta för kommersiella fiskare. 

När det är fråga om utvecklingsprojekt som genomförs av företag kan finansiering beviljas kommersiella fiskare, sammanslutningar av fiskare eller fiskares samföretag. Projekt kan också genomföras i samarbete mellan en kommersiell fiskare och en allmännyttig aktör.

Stödnivåerna för offentliga instanser är 100 %, för allmännyttiga aktörer 60 %, och 90 % om nedanstående villkor är uppfyllda. För utvecklingsprojekt inom hållbart fiske är stödprocenten för småskaligt kustfiske 80 %, övriga yrkesfiskare 50%.

Stödnivån kan uppgå till 90% om samtliga av följande kriterier uppfylls.

  • De är av kollektivt intresse.
  • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare. 
  • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem.

Allmännyttiga forsknings-, och innovationsprojekt

Genom allmännyttiga projekt tas ny information fram som är till stor nytta för hela branschen och modeller för att lösa centrala utmaningar eller skapa tillväxtmöjligheter. Resultaten av projekten ska vara allmänt tillgängliga. Finansiering riktas särskilt till följande åtgärder:

  • Partnerskap mellan forskning och fiskare.
  • Förebyggande av skador som säl och storskarv orsakar fisket, med beaktande av miljölagstiftningen. Åtgärden är inriktad på småskaligt fiske.
  • Användning av digitalisering, automatisering och information, såsom mobila fångstrapporteringssystem, utveckling av spårbarheten och integration av den i konsumentinformation.
  • Ökad hållbar användning av underutnyttjade fiskarter. Ökad livsmedelsanvändning av invasiva främmande arter. Åtgärden riktar sig till småskaligt fiske.
  • Åtgärder för att underlätta ibruktagandet av vattenområden för fiske. Genom att stödja exempelvis dialog, utvecklingsprojekt och utbildningar kan man arbeta för att privata vattenområden ska användas för fiske. Åtgärden är inriktad på småskaligt fiske.
  • Anpassning till klimatförändringen, till exempel genom att i fiskeverksamheten ha beredskap för och beakta allt oftare förekommande extrema förhållanden och förändringar i fiskbestånden.
  • Minskning av koldioxidutsläppen, exempelvis genom att utveckla eldrivna fiskefartyg och förbättra energieffektiviteten.

När det är fråga om utvecklingsprojekt som genomförs av företag kan finansiering beviljas kommersiella fiskare, sammanslutningar av fiskare eller fiskares samföretag. Projekt kan också genomföras i samarbete mellan en kommersiell fiskare och en allmännyttig aktör.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag

Genom utvecklingsprojekt som genomförs av företag påskyndas införandet av nya innovationer och lösningsmodeller på företagsnivå, och företagens insatser för tillväxt får stöd.

Företagens egna utvecklingsprojekt kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen, såsom förbättrad energieffektivitet, utveckling av lönsamheten genom digitalisering, ökad användning av underutnyttjad fisk, förebyggande av skador orsakade av sälar, effektivare sortering eller mer miljövänlig och effektiv logistik.

Utbildnings- och rådgivningsprojekt

Utbildning och rådgivning kan finansieras som företagens egna projekt eller som allmännyttiga projekt.

Genom åtgärden kan man till exempel stödja utbildning i samband med inledande av fiske, företagarutbildning, planering och genomförande av företagets och företagarens utvecklingsväg samt nationella och internationella gemensamma utbildningar.