Produktutveckling, Eruf

Inom ramen för Ålands Strukturfondsprogram och Europeiska regionalfonden, Eruf, kan ett produktutvecklingsbidrag kan beviljas för att förbättra företagens tillväxt och konkurrenskraft genom åtgärder som utvecklar och kommersialiserar produkter, tjänster och tillverkningsmetoder samt inför ny teknik (automatisering).

Läs mer om stödtypen i landskapsregeringens dokument:

Landskapsregeringens principer för genomförande (regeringen.ax)

Vem kan söka stöd?

Ett produktutvecklingsbidrag kan beviljas små och medelstora företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och övriga samfund med fast driftställe på Åland. Sökande kan också vara föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet.

Definition av  små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionen

Mikroföretag
Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag
Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats 

Stöd beviljas inte till företag verksamma inom primärnäringarna jordbruk, fiskeri, vattenbrukssektorn och skogsbruk.

Ett stöd beviljas inte till företag i svårigheter. 

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

 1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
 2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder)[1] som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
 3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
 4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Vad kan du söka stöd för?

Med produktutveckling avses betydande förnyande av nuvarande varor, tjänster, produktionsmetoder och affärsmodeller eller utveckling av helt nya produkter.

Med utvecklingsarbete avser man anskaffning, ändrande och användning av aktuell information och kunnande. Utvecklingsarbete är dock inte rutinmässigt eller regelbundet utfört arbete. Utvecklingsarbete kan också avse att bekräfta en ny innovation som är på tröskeln till kommersialiseringsfasen med testning och insamling av respons från potentiella kunder eller användare. Målet är att bevisa funktionen på en utvecklad lösning, öka trovärdigheten och påskynda kommersialiseringsfasen.

Med testning avses bekräftande av en ny innovation som är på tröskeln för kommersialiseringsfasen för finansiellt utnyttjande i tillräckligt stor skala, när det fortfarande finns betydande osäkerheter i lösningens funktion.

Hur ansöker du?

Inom ramen för strukturfondsprogrammet utannonserar landskapsregeringen särskilda ansökningstider. 

Landskapsregeringen bedömer och poängsätter ansökan enligt särskilt fastställda urvalskriterier:

Landskapsregeringens beslut gällande urvalskriterier på (regeringen.ax)

Hur mycket kan du få i stöd?

Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till högst 50 % för små och medelstora företag av de godkända stödberättigande kostnaderna. Bidrag under 10 000 € beviljas inte.

Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som uppkommit efter inlämnad ansökan och som är betalda inom angiven projektperiod.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader (regeringen.ax)

Godkända kostnadstyper kan vara:

 • löner
 • lönebikostnader
 • resekostnader
 • material- och tillbehörskostnader
 • inköp av utrustning
 • avskrivning av utrustning
 • hyra för utrustning
 • köpta tjänster

Produktutvecklingsbidraget är inte avsedd för utveckling eller förnyelse av en produkt eller tjänst som redan finns på marknaden, utan för att avancera en ny idé.

Produktutvecklingsbidrag redovisar kostnader enligt en förenklad kostnadsmodell eller mot faktiska kostnader. En förenklad kostnadsmodell måste användas vid under 200 000 euro. 

Landskapsregeringens principer för förfarandet med förenklade kostnadsmodeller (regeringen.ax)

Redovisning/utbetalning

Som stödmottagaren av ett stöd beviljat inom strukturfondsprogrammet är du skyldig att rapportera till landskapsregeringen hur åtgärderna i projektet förverkligas och programmets indikatorer uppnås.

Huvudregeln är att redovisningen av aktiviteter/kostnader sker i efterskott det vill säga efter att aktiviteterna genomförts samt kostnaderna uppkommit och betalats. Använd den digitala blanketten Ansökan om utbetalning Ålands Strukturfondsprogram 2021-2027.

Landskapsregeringen fastställer vilken kostnadsmodell som ska användas i det enskilda projektet i finansieringsbeslutet samt på vilket sätt redovisning ska ske. I det fall ingen förenklad kostnadsmodell fastställts ersätts kostnaderna enligt faktiska kostnader och ska styrkas av stödmottagaren genom fakturakopior, kontoutdrag, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.  För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska projektets kostnader särredovisas genom projektbokföring.

Anvisningar för uppgörandet av del/slutrapport (regeringen.ax)

Vad gäller rapporteringen av indikatorer ska de kumulativa värdena uppges för de indikatorer som är fastställda i finansieringsbeslutet. Läs mer om uppföljning av indikatorer i punkt 10:

Principerna för genomförande av Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 (regeringen.ax)

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen och Europeiska regionalfonden, Eruf.  Kommissionen har utarbetat kommunikationsanvisningar för stödmottagare samt tillhandahåller en affisch/skyltgenerator där du som stödmottagare kan enkelt skapa dina egna affischer/skyltar.

Länk till anvisningarna: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 på europeiska kommissionens webbplats

Länk till Kommissionens affisch/skyltgenerator

Om du som stödmottagare underlåter att informera om stödet har landskapsregeringen rätt att dra av högst 3 % av stödet. Avdragets storlek fastställs med beaktande av proportionalitetsprincipen.

Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär att stödet räknas in i företagets så kallade de minimis-kvot.

Definition: stöd av mindre betydelse, "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

EU-medfinansieras-logo