Investeringsstöd kopplat till innovation, Eruf

Inom ramen för Ålands Strukturfondsprogram och Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, kan ett investeringsstöd kopplat till innovation beviljas.

Landskapsregeringens principer för genomförande (regeringen.ax)

Vem kan söka stöd?

Ett investeringsstöd kopplat till innovation kan beviljas små och medelstora företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och övriga samfund med fast driftställe på Åland. Sökande kan också vara föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet.

Definition av små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionen

Mikroföretag
Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag
Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats 

För ett investeringsstöd kopplat till innovation krävs det att du som stödmottagare deltar i ett innovations-utvecklingsprojekt. I andra fall kan du söka om stöd via stödformen investeringsstöd.

Stöd beviljas inte till företag verksamma inom primärnäringarna (jordbruk, fiskeri- och vattenbrukssektorn och skogsbruk).

Stöd beviljas inte till företag i svårigheter.

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

  1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder)[1] som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
  4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Vad kan du söka stöd för?

Stöd kan beviljas för nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som förbättra företagens tillväxt och konkurrenskraft hos.

Med materiella tillgångar avses tillgångar i form av mark, byggnader och anläggningar, maskiner och utrustning.

Med immateriella tillgångar avses tillgångar som saknar fysisk eller finansiell gestaltning, exempelvis patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter.

Hur ansöker du?

Inom ramen för strukturfondsprogrammet utannonserar landskapsregeringen särskilda ansökningstider. 

Landskapsregeringen bedömer och poängsätter ansökan enligt särskilt fastställda urvalskriterier. 

Landskapsregeringens fastställda urvalskriterier (regeringen.ax)

Hur mycket kan du få i stöd?

Stöd beviljas i form av ett bidrag. Stödnivån kan uppgå till 20 % av de godkända stödberättigande kostnaderna.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader (regeringen.ax)

Bidrag under 5 000 € beviljas inte.

Stöd beviljas inte retroaktivt, det vill säga för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering.

Ett investeringsbidrag kopplat till innovation redovisar kostnader enligt en förenklad kostnadsmodell eller mot faktiska kostnader. En förenklad kostnadsmodell måste användas vid under 200 000 euro.

Landskapsregeringens principer för förfarandet med förenklade kostnadsmodeller

Redovisning/utbetalning

Som stödmottagaren av ett stöd beviljat inom strukturfondsprogrammet är du skyldig att rapportera till landskapsregeringen hur åtgärderna i projektet förverkligas och programmets indikatorer uppnås.

Huvudregeln är att redovisningen av aktiviteter/kostnader sker i efterskott det vill säga efter att aktiviteterna genomförts samt kostnaderna uppkommit och betalats. Använd den digitala blanketten Ansökan om utbetalning Ålands Strukturfondsprogram 2021-2027.

Landskapsregeringen fastställer vilken kostnadsmodell som ska användas i det enskilda projektet i finansieringsbeslutet samt på vilket sätt redovisning ska ske. I det fall ingen förenklad kostnadsmodell fastställts ersätts kostnaderna enligt faktiska kostnader och ska styrkas av stödmottagaren genom fakturakopior, kontoutdrag, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.  För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska projektets kostnader särredovisas genom projektbokföring.

Anvisningar för uppgörandet av del/slutrapport (regeringen.ax)

Vad gäller rapporteringen av indikatorer ska de kumulativa värdena uppges för de indikatorer som är fastställda i finansieringsbeslutet. Läs mer om uppföljning av indikatorer i punkt 10:

Principerna för genomförande av Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 (regeringen.ax)

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Vid investeringsstöd till små och medelstora företag ska investeringen upprätthållas i minst 3 år efter att investeringen slutförts och tagits i bruk. Gäller investeringen anläggningar eller utrustning som p.g.a. snabb teknisk utveckling blir föråldrad under denna period erfordras istället att den ekonomiska verksamheten blir kvar i regionen under perioden

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen och Europeiska regionalfonden, Eruf.  Kommissionen har utarbetat kommunikationsanvisningar för stödmottagare samt tillhandahåller en affisch/skyltgenerator där du som stödmottagare kan enkelt skapa dina egna affischer/skyltar.

Länk till anvisningarna: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 på europeiska kommissionens webbplats

Länk till Kommissionens affisch/skyltgenerator

Om du som stödmottagare underlåter att informera om stödet har landskapsregeringen rätt att dra av högst 3 % av stödet. Avdragets storlek fastställs med beaktande av proportionalitetsprincipen.

Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär att stödet räknas in i företagets så kallade de minimis-kvot.

Definition av stöd av mindre betydelse "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

EU-medfinansieras-logo