Forsknings- och utvecklingsprojekt för miljö- och fiskresurser

Målet är att bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer 

Forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller miljö och fiskresurser

Stöd kan sökas för allmännyttiga forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar den biologiska mångfalden i vattnets ekosystem samt skydd och återställande av denna.

Finansiering riktas bland annat till följande åtgärder:

  • Ökad kunskap och kompetens främjas liksom spridning av kunskap som hänför sig till en förbättring av miljöns och fiskresursernas tillstånd.
  • Planering av åtgärder för att skydda utrotningshotade fiskbestånd, särskilt marina fiskbestånd, som en del av målet i strategin för biologisk mångfald.

Stödmottagare kan vara till exempel kommuner, forskningsinstitut, universitet, skolor samt andra offentliga eller allmännyttiga aktörer.

Stödnivån kan uppgå till 100% om stödtagaren är en offentlig aktör. För allmännyttiga aktörer kan stödnivån uppgå till 90% om samtliga av följande kriterier uppfylls. I övriga fall är stödnivån 60%.

  • De är av kollektivt intresse.
  • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare.
  • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem.

Fiskeriekonomiska restaureringar (beståndsvårdande åtgärder)

Åtgärden möjliggör finansiering av allmännyttiga projekt som främjar förbättringen av miljöns och fiskresursernas tillstånd. Finansiering riktas till bland annat restaurering av miljön i samband med skydd och återställande av fiskarnas livsmiljöer. Till exempel bevarande och återställande av lekområden för fisk, restaurering av fiskarnas livsmiljöer som anknyter till målet att skydda havsmiljön i strategin för biologisk mångfald samt avlägsnande av vandringshinder i små vattendrag. 

Stödmottagare kan vara till exempel kommuner, forskningsinstitut, universitet, skolor och andra offentliga eller allmännyttiga aktörer samt organisationer och sammanslutningar.

Stödnivån kan uppgå till 100% om stödtagaren är en offentlig aktör. För allmännyttiga aktörer kan stödnivån uppgå till 90% om samtliga av följande kriterier uppfylls. I övriga fall är stödnivån 60%.

  • De är av kollektivt intresse.
  • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare.
  • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem.