Abborre

Fiskeri

Stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, EHFVF

Finlands program inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) 2021–2027 stöder utveckling av och investeringar inom kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och lokalt ledd utveckling samt miljöprojekt inom fiskeri. Även projekt inom havspolitiken kan finansieras via fonden. 

Åtgärder som kan stödas i EHFVF 2021 - 2027

Fiske 
Allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt
Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag
Utbildnings- och rådgivningsprojekt
Investeringar i fiske
Fiskhamnar och landningsplatser
Motorbyte och energieffektivitet 
Kontroll och datainsamling
Övervakning 
Forskning och utvecklingsprojekt som gäller miljö och fiskresurser
Fiskeriekonomiska restaureringar och förbättring av fiskresursernas tillstånd (restaureringar och företagsutvecklingsåtgärder) 
Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande
Ersättning av skador orsakade av säl och storskarv
Hållbart vattenbruk
Allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt
Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag
Utbildnings- och rådgivningsprojekt
Investeringar i vattenbruk
Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter
Allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt
Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag
Utbildnings- och rådgivningsprojekt
Investeringar i tillväxt och utveckling inom fiskförädlingen
Säljfrämjande insatser
Lokal utveckling Fiskeleader
Projekt i enlighet med lokala utvecklingsstrategier
Havspolitik 
Kunskap i havsfrågor

Så här ansöker du om EHFVF-stöd

Från och med stödperioden EHFVF 2021 - 2027 görs alla ansökningar om stöd via nätet i Hyrrä-systemet. För att göra en ansökan behöver du kunna identifiera dig elektroniskt t.ex. med bankkoder.  På denna sida hittar du också information om vilka bilagor som behöver bifogas till ansökan och var du ansöker om stöd. 

Allmänna ansökningsanvisningar

Ansökan om stöd ska lämnas in i det elektroniska informationssystemet Hyrrä. För att göra en ansökan behöver du kunna identifiera dig elektroniskt t.ex. med bankkoder. 

 Anvisningar för hur du loggar in och gör din ansökan

 • Kontrollera vid behov hos Ålands Landskapsregering att ansökan har kommit fram. Ansökan kan kompletteras senare, men den ansökan som lämnas in måste innehålla de grundläggande uppgifterna.
 • Vid frågor om stödansökan kontakta Ålands landskapsregerings fiskeribyrå, Ålands fiskare r.f, Ålands fiskodlarförening eller den lokala fiskeleadergruppen.
 • Kostnaderna blir stödberättigande den dagen en elektroniskt undertecknad ansökan har lämnats in, förutsatt att Ålands Landskapsregering senare fattar ett positivt beslut om stöd för projektet. Ett projekt kan redan efter att ansökan om stöd lämnats in börja genomföras på den sökandes egen risk och med vetskap om att projektet eventuellt kan meddelas ett negativt stödbeslut. En kostnad anses ha uppkommit vid den tidpunkt då en bindande beställning har gjorts eller ett bindande kontrakt har ingåtts.
 • Projektets namn ska beskriva projektets innehåll (namn som ”Investering i fiskodling” eller ”Från fisk till bord” är inte tillräckliga, utan till exempel ”Anskaffning av odlingskassar” eller ”Företagsrådgivning för fiskeriföretagare” är bättre).
 • Beskrivningen av projektet ska vara kortfattad då den används i officiella publikationer.
 • En mer detaljerad beskrivning av projektet ges i projektplanen. De åtgärdsspecifika projektplanerna hittar du på sidorna för respektive åtgärd. Bifoga projektplanen som bilaga i Hyrrä.
 • Om du tänker skaffa begagnade maskiner eller anordningar, läs anvisningen om anskaffning av begagnade varor. Om du redan när du lämnar in ansökan vet att du ska skaffa begagnade varor, ange det i projektplanen.
 • Notera att ett beslut om investeringsstöd förutsätter att verksamheten fortsätter i minst fem år. Om verksamheten upphör tidigare än så, kan stödet krävas tillbaka.

Denna anvisning har gjorts i informationssyfte och beskriver villkoren och reglerna för stödet i huvuddrag. Anvisningen är inte avsedd att vara en bindande anvisning som kan åberopas i samband med rättsliga förfaranden.

Bilagor som behövs till din ansökan

 • Projektplan och investeringsbudget.
 • Utvecklingsplan begärs vid behov. Vid startande av ett nytt företag eller inledande av en ny verksamhet samt i projekt som inbegriper betydande riskfaktorer behövs alltid en utvecklingsplan. En utvecklingsplan kan också förutsättas i andra projekt, om det bedöms kunna vara till nytta för prövningen av beviljande av stöd.
 • Handlingar som visar firmateckningsrätten.
 • Obligatoriska bilagor som krävs enligt sökandens juridiska ställning:

Företag (Ab, Öb, Kb, andelslag)

 • Bokslutsuppgifter från de två senaste redovisningsperioderna (resultaträkning, balansräkning samt revisions- och verksamhetsberättelse)

Privat näringsutövare (företagare med firma, enskild näringsidkare)

 • Bokslutsuppgifter enligt bokföringslagen eller blankett 5, skattedeklarationen från de två senaste redovisningsperioderna.
 • När det gäller kommersiella fiskare ska det också framgå storleken av den affärsomsättning som omfattar försäljning av självfångad fisk och kräfta eller därav förädlade produkter.

Föreningar

 • Utdrag ur föreningsregistret.
 • Bokslutsuppgifter från de två senaste redovisningsperioderna (resultaträkning, balansräkning samt revisions- och verksamhetsberättelse)
   
 • Information om konkurrensutsättning av projektanskaffningar
 • Byggnadsplan, byggnadsritningar och bygglov i bygg- och reparationsprojekt.
 • Nödvändiga tillstånd. (t.ex. miljötillstånd)
 • Ytterligare handlingar och redogörelser kan begäras senare Indikatoruppgifter finns i Hyrrä.
 • En redogörelse för priser och mängd arbete och produktionsinsatser utan vederlag.
 • En redogörelse för övrig offentlig finansiering (t.ex. Finnveras lån och borgen)
 • Ytterligare handlingar och redogörelser kan begäras senare. Indikatoruppgifterna finns i Hyrrä. 
 • Du får stödbeslutet elektroniskt till Hyrrä.
 • Fyll noggrant i de indikatoruppgifter som beskriver projektets mål