Ersättning för hjortdjursskador på skog

Landskapsregeringen kan bevilja ersättning till skogsbrukare för skador orsakade av hjortdjur. Målsättningen är att i första hand gynna skadeförebyggande åtgärder och i det fall konstaterade skador inträffat bevilja bidrag i viss utsträckning med beaktande av vidtagna förebyggande åtgärder.

Såsom förebyggande åtgärder räknas i första hand en intensifierad jakt i området samt olika typer av avskräckningsmedel eller inhägnader. Har skogsägaren på något sätt begränsat jakt inom området kan sökande helt eller delvis vägras bidrag.

Avgift för värdering av skada som understiger 200 euro eller i det fall ansökan avslås utgår en avgift om 34 euro. Beviljade bidrag innehåller inte moms.

Detta stöd är ett de minimis stöd vilket betyder:

Ersättning av hjortdjursskador på skog samt bidrag för förebyggande åtgärder beaktar kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning den 24.12.2013. I enlighet med denna förordning får det totala stödet av mindre betydelse per medlemsstat till ett enda företag inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.

Innan stöd kan beviljas ska det berörda företaget i ansökan redovisa allt annat stöd av mindre betydelse som mottagits enligt förordning nr 1407/2013 eller andra förordningar om stöd av mindre betydelse under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Vem kan söka stöd?

Ersättning för hjortdjursskador på skog beviljas endast i det fall att skadan är belägen på ett område som är klassat som växtlig skogsbruksmark enligt skatteboniteringen. Området skall även utgöra minst 0,5 hektar och vara skött i enlighet med landskapslagen om skogsvård.

Stöd kan beviljas enskilda markägare. Med enskilda markägare avses en eller flera fysiska personer som besitter skogsbruksmark på grund av äganderätt, arrenderätt eller annan nyttjanderätt som baserar sig på testamente, efterlevandes besittningsrätt eller motsvarande rättighet samt sammanslutningar av fysiska personer där sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva jord- eller skogsbruk. Även delägarlag för samfällda skogar och samfälligheter vars andelar till minst 50 % ägs av fysiska personer kan beviljas stöd.

Vad kan du söka stöd för?

Skogsskador

Av hjortdjur konstaterade skador på skog skall anmälas till landskapsregeringen i ett sådant skede att skadan på plantan kan konstateras. I det fall att plantan saknas kan inte med säkerhet hjortdjursskada konstateras och sålunda inte heller bidrag beviljas. Anmälan om skada skall göras till landskapsregeringen på särskild blankett, dessutom skall en karta i skala 1:20.000 bifogas, med det aktuella området inritat. Till anhållan skall vara bifogat handling som styrker äganderätten till området.

Förebyggande åtgärder

Primärt skall jakten skötas på ett sådant sätt att hjortdjursskador på skog minimeras. Både skogsägare och jägare har ett ansvar för att informera varandra om behov av åtgärder och vidtagna åtgärder. Vid skogsplantering kan bidrag för skadeförebyggande åtgärder såsom införskaffande av stängsel eller el-aggregat och vissa kostnader utöver detta beviljas.

Skyddsanordningar skall uppsättas innan plantering inleds och endast avse det aktuella odlingsområdet. Material och uppsättning skall uppfylla vissa minimikrav. Om det anses ändamålsenligt kan bidrag för användande av avskräckningsmedel beviljas. Det finns särskilt goda erfarenheter av att använda avskräckningsmedel för att minska risken för rådjursskador under plantans första levnadsår.

Hur ansöker du?

Ansökan om stöd görs skriftligen hos landskapsregeringen på fastställd blankett. Av ansökan ska tydligt framgå:

  • sökandens namn, adress, kontaktuppgifter, FO-nummer eller om sådant saknas personsignum och kontouppgifter
  • åtgärd för vilken stöd söks
  • platsen för åtgärden och vid behov en karta
  • de stöd av mindre betydelse som sökanden har mottagit för företaget under det innevarande och två föregående beskattningsåren
  • kostnadsredovisning eller en uppskattning av de planerade kostnaderna (förebyggande åtgärder såsom stängsel och reppelenter)

I praktiken behöver skogsägaren sällan göra stödansökan själv eftersom Ålands skogsvårdsförening r.f. sköter detta för skogsägarens räkning då det handlar om ersättning av hjortdjur orsakade skador i skog. Kontakta därför skogsvårdsföreningen på förhand!

Ålands skogsvårdsförenings kontaktuppgifter på webbplatsen landsbygd.ax 

Värdering av skada skall ske i samråd med skogsägaren efter att ansökan om bidrag inlämnats till landskapsregeringen.

Hur mycket kan du få i stöd?

Bidrag för värdeminskning och tillväxtförlust samt återställande av en yta med upprepade hjortdjursskador kan beviljas bidrag maximalt två gånger för samma bestånd. Värdeminskning och tillväxtförlust kan utbetalas till högst 75 % av förlusten på ytan. Vid återställande utbetalas 100 % i bidrag för återställningskostnaden, dock högst 75 % av kostnaderna vid upprepade hjortdjursskador. De olika stödbeloppen specificerade hittar du i länken till riktlinjerna längre ner på denna sida.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Har skogsägaren på något sätt begränsat jakt inom området kan sökande helt eller delvis vägras bidrag. Såsom förebyggande åtgärder räknas i första hand en intensifierad jakt i området samt olika typer av avskräckningsmedel eller inhägnader.

Landskapsregeringens riktlinjer (regeringen.ax) 

Utökad jakt med stöd av lagen

Enligt jaktlagen för landskapet Åland (ÅFS 1985:31) kan tillstånd beviljas att fälla rådjur eller älg utom jakttid i vissa fall. Särskilt gällande återkommande skada inom skogsodling kan någon av nedanstående paragrafer vara tillämpbara för att minska eller förhindra skada orsakade av hjortdjur.