Konsultcheckar för affärsutveckling, Eruf

Inom ramen för Ålands Strukturfondsprogram och Europeiska regionalfonden, Eruf, kan stöd i form av konsultcheckar för affärsutveckling för att främja inträde och kommersialisering på marknaden för idéer, produkter och tjänster som utvecklats av små och medelstora företag.

Landskapsregeringens principer för genomförande (regeringen.ax)

Vem kan söka stöd?

Konsultcheckar kan beviljas små och medelstora företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och övriga samfund med fast driftställe på Åland.

Sökande kan också vara föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet.

Ett stöd beviljas inte till företag i svårigheter.

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

  1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder)[1] som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
  4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Vad kan du söka stöd för?

Med en konsultcheck finansieras stödtjänster som ökar kunskapen kring till exempel: paketering av en tjänst eller produkt, marknadsanalys, prissättning och säljfrämjande åtgärder.

Det kan handla om att anlita en extern konsult/projektanställning för ett utrednings- eller analysuppdrag, eller för utvecklingsarbete eller tester av olika slag, att skapa nya affärer på marknader utanför Åland, för digital omställning, grön omställning eller testning eller pilottestning av produkt- och tjänstekoncept bland kunderna, provmarknadsföring, eller marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst).

Hur ansöker du?

Inom ramen för strukturfondsprogrammet utannonserar landskapsregeringen särskilda ansökningstider.  

Landskapsregeringen bedömer och poängsätter ansökan enligt särskilt fastställda urvalskriterier.

Landskapsregeringens fastställda urvalskriterier (regeringen.ax)

Hur mycket kan du få i stöd?

En konsultcheck beviljas som ett bidrag i form av en klumpsumma om 5000 – 15 000. Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till 75 % av de godkända stödberättigande kostnaderna.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader (regeringen.ax)

Exempel på kostnader som inte godkänns.

  • materialinköp
  • licenskostnader
  • utbildningar
  • resor (kan godkännas som stödberättigande vid projektanställningar om detta motiveras av själva uppdraget)
  • marknadsförings- och försäljningsinsatser
  • generell produktutveckling

Landksparegeringens principer för förfarandet med förenklade kostnadsmodeller (regeringen.ax)

Stöd beviljas inte retroaktivt, det vill säga för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering.

Redovisning/utbetalning

Som stödmottagaren av ett stöd beviljat inom strukturfondsprogrammet är du skyldig att rapportera till landskapsregeringen hur åtgärderna i projektet förverkligas och programmets indikatorer uppnås.

Huvudregeln är att redovisningen av aktiviteter/kostnader sker i efterskott d.v.s. efter att aktiviteterna genomförts samt kostnaderna uppkommit och betalats. Använd den digitala blanketten ”Ansökan om utbetalning Ålands Strukturfondsprogram 2021-2027".

Landskapsregeringen fastställer vilken kostnadsmodell som ska användas i det enskilda projektet i finansieringsbeslutet samt på vilket sätt redovisning ska ske. I det fall ingen förenklad kostnadsmodell fastställts ersätts kostnaderna enligt faktiska kostnader och ska styrkas av stödmottagaren genom fakturakopior, kontoutdrag, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.  För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska projektets kostnader särredovisas genom projektbokföring.

Landskapsregeringens anvisningar för uppgörandet av del/slutrapport (regeringen.ax)

Vad gäller rapporteringen av indikatorer ska de kumulativa värdena uppges för de indikatorer som är fastställda i finansieringsbeslutet. Läs mer om uppföljning av indikatorer i punkt 10 i:

Landskapsregeringens principer för genomförande av Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 (regeringen.ax)

Underlag för rapporteringen finns intill under rubriken Blanketter.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Den som ansöker stöd ska lägga fram en detaljerad och motiverad projektplan och kostnadskalkyl i stödansökan. Planen ska formuleras så att företaget efter avslutat projekt kan rapportera om resultatet i förhållande till planen. En klumpsumma fastställs av landskapsregeringen på basen av den sökandes projektplan och budget. En utvecklingsinsats på maximalt 12 månader kan godkännas inom ramen för en check.

Observera att checken inte kan användas till att finansiera tillsvidareanställd personal, eller för allmänna konsulttjänster för affärsverksamhet, standardåtgärder inom försäljning, marknadsföring och kommunikation, personalutbildning, konsultation och utveckling i samband med IT-system på basnivå.

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen och Europeiska regionalfonden, Eruf.  Kommissionen har utarbetat kommunikationsanvisningar för stödmottagare samt tillhandahåller en affisch/skyltgenerator där du som stödmottagare kan enkelt skapa dina egna affischer/skyltar.

Länk till anvisningarna: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 på europeiska kommissionens webbplats

Länk till Kommissionens affisch/skyltgenerator

Om du som stödmottagare underlåter att informera om stödet har landskapsregeringen rätt att dra av högst 3 % av stödet. Avdragets storlek fastställs med beaktande av proportionalitetsprincipen.

Stödet beviljas i enlighet med kommissionens regelverk om försumbart stöd och ska räknas in iföretagets så kallade de minimis-kvot.

Definition av stöd av mindre betydelse "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

EU-medfinansieras-logo