Ersättning för hjortdjursskador på odling

Landskapsregeringen kan bevilja ersättning till jordbrukare för skador orsakade av hjortdjur. Målsättningen är att i första hand gynna skadeförebyggande åtgärder och i det fall konstaterade skador inträffat bevilja bidrag i viss utsträckning med beaktande av vidtagna förebyggande åtgärder.

Såsom förebyggande åtgärder räknas i första hand en intensifierad jakt i området samt olika typer av avskräckningsmedel eller inhägnader. Har jordbrukaren på något sätt begränsat jakt inom området kan sökande helt eller delvis vägras bidrag.

Bidrag beviljas inte till kommun, församling, bolag eller vissa sammanslutningar som bedriver skogsbruk.

Avgift för värdering av skada som understiger 200 euro eller i det fall ansökan avslås utgår en avgift om 34 euro. Beviljade bidrag innehåller inte moms.

Detta stöd är ett de minimis stöd vilket betyder:

Ersättning av hjortdjursskador på odling samt bidrag för förebyggande åtgärder beaktar kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, ändrat i kommissionens förordning (EU) nr 2022/2046 av den 24 oktober 2022 publicerad i Europeiska unionens officiella tidning den 25.10.2022.

I enlighet med denna förordning får det totala stödet av mindre betydelse per medlemsstat till ett enda företag inte överstiga 20 000 euro under en period av tre beskattningsår. Därtill finns en fastställd nationell övre gräns för stöd av mindre betydelse som får beviljas företag verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter. Under en period på tre beskattningsår får inte den nationella gränsen överskridas, vilket beaktas vid handläggningen av stödansökningar. För Ålands del uppgår gränsen till 484 537 euro.

Vem kan söka stöd?

Bidragsberättigade är odlare som bedriver odlingen i förvärvssyfte, till ansökan skall finnas handling som utvisar att odlingen bedrivs i förvärvssyfte.

Vad kan du söka stöd för?

Ersättning av skador på odling

Odlare som fått bidrag för stängsel har på så sätt åtagit sig ansvaret att grundligt ingärda en viss odlingsareal och skyldigheten att underhålla inhägnaden. Blir odlingen trots inhägnaden skadad av hjortdjur är odlarens självrisk 50 % av skadans nettovärde, om skadan har uppkommit till följd av bristande underhåll av inhägnaden utgår inte bidrag. Odlare som inte ansökt om bidrag för förebyggande åtgärder men som har vidtagit förebyggande åtgärder har möjlighet att få ersättning för hjortdjursskada. Självrisken är 50 % av skadans nettovärde.

Om skadan uppkommit till följd av otillräckliga förebyggande åtgärder uppmanas odlaren att förbättra skyddet för grödan i enlighet med dessa riktlinjer. Om skyddet inte förbättras och hjortdjursskador uppkommer igen höjs självrisken till 70 % av skadans nettovärde. Odlaren uppmanas på nytt att förbättra skyddet för grödan. Om skador uppkommer fler än två gånger utan att skyddet för grödan förbättrats utgår inget bidrag.

Odlare som inte ansökt om bidrag för förebyggande åtgärder har också möjlighet att ansöka om ersättning för hjortdjursskada. Självrisken är då 50 % av skadans nettovärde. I samband med utbetalning av ersättningen uppmanas odlaren att i fortsättningen skydda grödan. Om förebyggande åtgärder inte vidtas och hjortdjursskador uppkommer igen höjs självrisken till 70 % av skadans nettovärde. Odlaren uppmanas på nytt att skydda grödan. Om skador uppkommer fler än två gånger utan att förebyggande åtgärder vidtagits utgår inget bidrag.

Förebyggande åtgärder

Primärt skall jakten skötas på ett sådant sätt att skador minimeras. Både odlare och jägare har ett ansvar för att informera varandra om behov av åtgärder och vidtagna åtgärder. Vid odling av frukt och bär samt trädgårdsväxter kan bidrag för skadeförebyggande åtgärder såsom införskaffande av stängsel eller el-aggregat och vissa kostnader utöver detta beviljas.

Skyddsanordningar skall uppsättas innan odlingen inleds och endast avse det aktuella odlingsområdet. Material och uppsättning skall uppfylla vissa minimikrav. Elstängsel skall endast vara uppsatt och användas under växtperioden. Stängslet sätts upp i samband med sådd eller plantering och avlägsnas genast efter skörden. För grödor som skördas sent på säsongen är det särskilt viktigt med förebyggande åtgärder.

Hur ansöker du?

Ansökan om stöd görs skriftligen hos landskapsregeringen på fastställd blankett. Av ansökan ska tydligt framgå:

  • sökandens namn, adress, kontaktuppgifter, FO-nummer eller om sådant saknas personsignum och kontouppgifter
  • åtgärd för vilken stöd söks
  • platsen för åtgärden och vid behov en karta
  • de stöd av mindre betydelse som sökanden har mottagit för företaget under det innevarande och två föregående beskattningsåren

Ansökningsblanketter tillhandahålls  av skogsbruksbyrån eller lantbrukssekreterarna.

Hur mycket kan du få i stöd?

Bidrag för värdeminskning och tillväxtförlust samt återställande av en yta med upprepade hjortdjursskador kan beviljas bidrag maximalt två gånger för samma bestånd. Värdeminskning och tillväxtförlust kan utbetalas till högst 75 % av förlusten på ytan. Vid återställande utbetalas 100 % i bidrag för återställningskostnaden, dock högst 75 % av kostnaderna vid upprepade hjortdjursskador. De olika stödbeloppen specificerade hittar du i länken till riktlinjerna längre ner på denna sida.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Har jordbrukaren på något sätt begränsat jakt inom området kan sökande helt eller delvis vägras bidrag. Som förebyggande åtgärder räknas i första hand en intensifierad jakt i området och olika typer av avskräckningsmedel eller inhägnader.

Länk till riktlinjerna på landskapsregeringens hemsida

Utökad jakt med stöd av lagen

Enligt jaktlagen för landskapet Åland (ÅFS 31/1985) kan tillstånd beviljas att fälla rådjur eller älg utom jakttid i vissa fall. Vid återkommande skada inom odling kan någon av nedanstående paragrafer vara tillämpbara för att minska eller förhindra skada orsakade av hjortdjur.