Projektstöd Vägen till arbete, ESF+

Inom Ålands Strukturfondsprogram och Europeiska socialfonden, ESF+, kan projektstöd beviljas för projekt som främjar inkludering och sysselsättning.

Landskapsregeringens principer för genomförande

Vem kan söka stöd?

Projektstöd kan beviljas organisationer och offentliga aktörer.

Vad kan du söka stöd för?

Projektstöd kan beviljas för att främja inkludering och sysselsättning där jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering ska genomsyra projekten.

Hur ansöker du?

Inom ramen för strukturfondsprogrammet utannonserar landskapsregeringen särskilda ansökningstider. 

Landskapsregeringen bedömer och poängsätter ansökan enligt särskilt fastställda urvalskriterier. 

Landskapsregeringens fastställda urvalskriterier

Hur mycket kan du få i stöd?

Stödet beviljas som ett bidrag. Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till 100 % av de godkända stödberättigande kostnaderna.

Godkända kostnadstyper kan vara

a) Personalkostnader för lärare, för de timmar då lärarna deltar i utbildningen.

b) Driftskostnader för lärare och deltagare som har direkt samband med utbildningsprojektet, till exempel resekostnader, logikostnader, material och utrustning som har ett direkt samband med projektet, avskrivning på hjälpmedel och utrustning, i den utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet.

c) Kostnader för rådgivning i samband med utbildningsprojektet.

d) Personalkostnader för deltagare och allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader, hyra, allmänna omkostnader) för de timmar då praktikanterna deltar i utbildningen.

Landskapsregeringens principer för stödberättigande kostnader

Stöd beviljas inte retroaktivt, det vill säga för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering.

Projektstöd redovisar kostnader enligt en förenklad kostnadsmodell eller mot faktiska kostnader. En förenklad kostnadsmodell måste användas vid under 200 000 euro.

Landskapsregeringens principer för förfarandet med förenklade kostnadsmodeller (regeringen.ax)

Redovisning/utbetalning

Som stödmottagaren av ett stöd beviljat inom strukturfondsprogrammet är du skyldig att rapportera till landskapsregeringen hur åtgärderna i projektet förverkligas och programmets indikatorer uppnås.

Huvudregeln är att redovisningen av aktiviteter/kostnader sker i efterskott det vill säga. efter att aktiviteterna genomförts samt kostnaderna uppkommit och betalats. Använd den digitala blanketten Ansökan om utbetalning Ålands Strukturfondsprogram 2021- 2027

Landskapsregeringen fastställer vilken kostnadsmodell som ska användas i det enskilda projektet i finansieringsbeslutet samt på vilket sätt redovisning ska ske. I det fall ingen förenklad kostnadsmodell fastställts ersätts kostnaderna enligt faktiska kostnader och ska styrkas av stödmottagaren genom fakturakopior, kontoutdrag, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.  För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit i syfte att genomföra projektet ska projektets kostnader särredovisas genom projektbokföring.

Landskapsregeringens anvisningar för uppgörandet av del/slutrapport (regeringen.ax)

Vad gäller rapporteringen av indikatorer ska de kumulativa värdena uppges för de indikatorer som är fastställda i finansieringsbeslutet. Läs mer om uppföljning av indikatorer i Principerna för genomförande av Ålands strukturfondsprogram 2021-2027 i punkt 10:

Landskapsregeringens principer för genomförande (regeringen.ax)

Blanketter för redovisning av indikatorer finns här intill under Blanketter

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen och Europeiska regionalfonden, Eruf. Kommissionen har utarbetat kommunikationsanvisningar för stödmottagare (Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 samt tillhandahåller en affisch/skyltgenerator där du som stödmottagare kan enkelt skapa dina egna affischer/skyltar.

Länk till anvisningarna: Kommunikation om sammanhållningspolitiken 2021–2027 på europeiska kommissionens webbplats

Länk till Kommissionens affisch/skyltgenerator

Om du som stödmottagare underlåter att informera om stödet har landskapsregeringen rätt att dra av högst 3 % av stödet. Avdragets storlek fastställs med beaktande av proportionalitetsprincipen.

EU-medfinansieras-logo