Kompensationsersättning

Ersättning betalas för att trygga en fortsatt lantbruksproduktion trots de naturliga begränsningarna och ogynnsamma produktionsförhållandena och för att förhindra att jordbruksmark överges från odling.

Vem kan ersättning?

Du kan få ersättning om du

  • är aktiv jordbrukare
  • bedriver jordbruksverksamhet och 
  • har minst 3 hektar jordbruksmark i din besittning. 

Vad kan du söka ersättning för?

Du kan söka ersättning för den åkerareal och permanenta gräsmark som du har i din besittning och som du odlar eller sköter så att den hålls öppen.

Hur mycket kan du få i ersättning?

Beloppet består av en EU-delfinansierad del och en helt nationellt finansierad del. 

EU-delfinansierat stöd

Helt nationellt finansierat stöd

Kompensationsersättning totalt

euro/hektar

euro/hektar

euro/hektar

129,51

87,49

217

Kompensationsersättningen beviljas enligt gårdsbruksenhetens storlek enligt följande.

Ersättningsberättigad areal (hektar) i fråga om kompensationsersättning för gårdsbruksenheter

Den beviljade ersättningens andel i procent av full ersättning

upp till 100 ha

100 %

för den areal som överstiger 100 ha upp till 150 ha

90 %

för den areal som överstiger 150 ha

80 %

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om kompensationsersättning årligen i Vipu-tjänsten i maj-juni i samband med ansökan om åkerstöd.

Länk till Vipu-tjänsten

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

Du ska följa kraven i villkorligheten

Länk till Livsmedelsverkets guide om villkorlighet

EU-medfinansieras-logo