Innovationer, utveckling och rådgivning om vattenbruk

Åtgärden stöder allmännyttiga projekt som ger ny information till nytta för hela branschen och modeller för att lösa centrala utmaningar eller skapa tillväxtmöjligheter. 

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet, myndigheter och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska främja hållbar tillväxt inom vattenbrukssektorn. När det gäller företagsbaserade utvecklingsprojekt kan finansiering beviljas direkt till vattenbruksföretag eller företag som utvecklar lösningar som möjliggör hållbar tillväxt inom vattenbrukssektorn. Företagsbaserade utvecklingsprojekt kan genomföras som ett samarbete mellan företag och forskningsinstitut.

Stödnivåerna är för offentliga instanser 100 %, allmännyttiga aktörer 60 %, 90 % om nedanstående villkor är uppfyllda och för företag 50 %, max. 200 000 euro.

Stödnivån kan uppgå till 90% om samtliga av följande kriterier uppfylls.

 • De är av kollektivt intresse.
 • Det rör sig om en kollektiv stödmottagare.
 • De har innovativa egenskaper eller säkerställer allmänhetens tillgång till resultaten av dem.

I enlighet med den nationella vattenbruksstrategin riktas finansieringen framför allt till följande åtgärder:

Allmännyttiga forsknings-, utvecklings-, och innovationsprojekt

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet, myndigheter och andra allmännyttiga aktörer. Finansiering riktas i enlighet med den nationella vattenbruksstrategin framför allt till följande åtgärder:

 • Utvecklingsprojekt för lokaliseringsstyrning och utveckling av områden för vattenbruk. 
 • Digitalisering och automatisering, till exempel utveckling av styrsystem för produktionen och elektroniska rapporteringssystem, fjärrövervakning och fjärrstyrning samt undervattenskameror som möjliggör uppdaterad optimering av uppgifter om fiskbestånd, övervakning av hälsan och förebyggande av problem.
 • Djurens hälsa och välbefinnande, inklusive programmet för djurens välbefinnande.
 • Minskning av miljökonsekvenserna, särskilt åtgärder för att minska näringsutsläpp, såsom utveckling av mer miljövänligt foder. Anpassning till klimatförändringen, till exempel beredskap inför extrema väderfenomen.
 • Minskning av koldioxidutsläppen, till exempel utveckling av energieffektiva lösningar.
 • Utveckling av ekologiskt vattenbruk.
 • Utveckling av fiskodling i cirkulerande vatten och produktion på öppet hav.
 • Utveckling av verksamheten i befintliga produktionsanläggningar och en förbättring av deras miljöeffektivitet.
 • Diversifiering av vattenbruket så att det omfattar nya arter.
 • Utveckling av algodling och dess potential att binda kol och avlägsna näringsämnen i samband med fiskodling.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag

Genom utvecklingsprojekt som genomförs av företag påskyndas införandet av nya innovationer och lösningsmodeller på företagsnivå, och företagens insatser för tillväxt får stöd i enlighet med Ålands vattenbruksstrategi. Projekten kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen, såsom minskning av miljö- och klimatpåverkan och utveckling av djurens välbefinnande samt utveckling av nya digitala lösningar. Projekten kan också avse diversifiering av vattenbruksverksamheten, såsom utveckling av odling av nya arter.

Utbildnings- och rådgivningsprojekt

Utbildning och rådgivning kan finansieras som företagens egna projekt eller som allmännyttiga projekt. Stöd kan beviljas till exempel för företagarutbildning samt för planering och genomförande av företagets utvecklingsväg, för nationella och internationella gemensamma utbildningar och för utveckling av kunnande som gäller ansökan om miljötillstånd och anknytande modellering.