Stöd för hållbart skogsbruk

Landskapsregeringen kan bevilja stöd för att motivera till investeringar i skogsbruksåtgärder som är långsiktiga och bidrar till ett hållbart skogsbruk.

Stöd kan beviljas för skogsbruksåtgärder utgående från befintlig lagstiftning, EU:s regelverk för statsstöd och landskapets årliga budget. Stöd till skogsbruket beviljas inom ramen för bestämmelserna om stöd av mindre betydelse (de minimis) som avses i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Stöd kan ges för följande skogsbruksåtgärder:

 • Markberedning av förnyelseytor på skogsbruksmark
 • Kompletteringsplantering av skogsodlingar (ej naturförnyelser)
 • Röjning av plant- och ungskog
 • Bekämpning av rotröta vid gallrings- och förnyelseavverkning
 • Skydds- och iståndsättningsdikning
 • Grundförbättring av skogsbilväg
 • Upprättande av skogsbruksplan

Sedan hösten 2023 finns även ett program för frivilligt skydd av livsmiljöer där skogsägare kan få stöd för att skydda vissa prioriterade livsmiljöer. Detta program administreras av landskapsregeringens miljöbyrå.

Information om programmet finns på landskapsregeringens webbplats 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av stöden för skogsbruksåtgärder där avsikten är att ge en översikt av de möjligheter som finns.

Vem kan söka stöd?

Stöd kan beviljas enskilda markägare. Med enskilda markägare avses en eller flera fysiska personer som besitter skogsbruksmark på grund av äganderätt, arrenderätt eller annan nyttjanderätt som baserar sig på testamente, efterlevandes besittningsrätt eller motsvarande rättighet samt sammanslutningar av fysiska personer där sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva jord- eller skogsbruk. Även delägarlag för samfällda skogar och samfälligheter vars andelar till minst 50 % ägs av fysiska personer kan beviljas stöd.

För bekämpning av rotröta kan även andra än enskilda markägare beviljas stöd (exempelvis bolag, församlingar och kommuner).

Vad kan du söka stöd för?

 • maskinell markberedning: kostnaden för markberedning och arbetsledning
 • kompletteringsplantering: plantor och planteringskostnader
 • röjning: arbete, arbetsledning och färdkostnader
 • bekämpning av rotröta: preparat
 • skydds- och iståndsättningsdikning: arbete och material
 • grundförbättring av skogsbilväg: arbete och material
 • skogsbruksplan: arbete och material

Hur ansöker du?

Ansökan om stöd görs skriftligen hos landskapsregeringen på fastställd blankett. Av ansökan ska tydligt framgå:

 • sökandens namn, adress, kontaktuppgifter, FO-nummer eller om sådant saknas personsignum och kontouppgifter
 • åtgärd för vilken stöd söks
 • platsen för åtgärden och vid behov en karta
 • de stöd av mindre betydelse som sökanden har mottagit för företaget under det innevarande och två föregående beskattningsåren
 • kostnadsredovisning eller en uppskattning av de planerade kostnaderna (dikning och grundförbättring av väg)
 • dikningsplan om ansökan avser skydds- eller iståndsättningsdikning
 • vägplan om ansökan avser grundförbättring av skogsbilväg

I praktiken behöver skogsägaren sällan göra stödansökan själv eftersom Ålands skogsvårdsförening r.f. sköter detta för skogsägarens räkning då det handlar om markberedning, kompletteringsplantering, röjning och upprättande av skogsbruksplan. Kontakta därför skogsvårdsföreningen på förhand!

Ålands skogsvårdsförenings kontaktuppgifter på webbplatsen landsbygd.ax 

Stöd för bekämpning av rotröta ges direkt till det företag som sköter avverkningen i din skog.

Om du har ett projekt som gäller dikning eller grundförbättring av skogsbilväg ska du själv på förhand ta kontakt med landskapsregeringens skogsbruksbyrå som bistår med ansökan.

Hur mycket kan du få i stöd?

Stödnivåer samt vad man kan beviljas stöd för varierar beroende på vilken skogsbruksåtgärd det handlar om.

Närmare uppgifter framgår av bilaga stödnivåer 0107 2019 pdf

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

För att stöd för skydds-, iståndsättningsdikning eller grundförbättring av skogsbilväg ska kunna beviljas får inte arbetet ha påbörjats innan beslut om stöd har fattats.

En förutsättning för att kunna beviljas stöd är att sökanden inte beviljats annat offentligt stöd för samma arbete eller åtgärd. Stöd får inte heller beviljas om åtgärden strider mot bestämmelserna i exempelvis skogsvårdslagen, naturvårdslagen, vattenlagen eller annan lag.

En markägare som beviljats stöd har en underhållsskyldighet som varar tre år efter kompletteringsplantering och röjning samt under 20 år efter dikning eller grundförbättring av skogsbilväg.

Eftersom stöden till skogsbruket hanteras som de minimisstöd får det totala beloppet av alla de minimisstöd som ett företag erhållit inte överstiga 200.000 euro under en tid av tre beskattningsår (innevarande och de två föregående beskattningsåren). Som företag definierar kommissionen ”varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet. Som företag anses således sådana enheter som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet”. Detta innebär att enskilda markägare som bedriver ekonomisk verksamhet (ekonomiskt skogsbruk) ska betraktas som företag i detta sammanhang.

Utbetalning av stöd

Stöd utbetalas mot kostnadsredovisning som ett belopp efter att en skogsbruksåtgärd har utförts och godkänts av landskapsregeringen. En kostnadsredovisning bör lämnas snarast då åtgärden utförts, dock senast inom ett år därefter.

Närmare bestämmelser och förutsättningar framgår av landskapslagarna: 

Ytterligare information ger landskapsregeringens skogsbruksbyrå.