Tillsyn

Syftet med de åtgärder som finansieras är att göra det möjligt för fiskeövervakningsmyndigheterna och aktörerna inom fiskerinäringen att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer i fråga om genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Informationssystem och elektroniska tillämpningar utvecklas och underhålls för anmälningsskyldigheter, övervakningsinformation och riskhantering inom fiske. För myndigheter och aktörer finansieras mångsidiga verktyg för övervakning och fångstregistrering, till exempel vägningssystem i hamnarna, anordningar för sortering och artidentifiering, metoder för kontroll av motoreffekten och system för uppföljning av fartygen (VMS, fiskeloggböcker, system för geolokalisering osv.). Kostnader som orsakas av övervakning av såväl den småskaliga flottan som av högsjöfartyg berättigar till stöd. 

Ny teknik och digitala spårbarhetssystem

Ny teknik som förbättrar övervakningen och uppföljningen av fisket testas och tas i bruk, inklusive elektronisk fjärrövervakning (REM), som bland annat säkerställer ett effektivt fullgörande av landningsskyldigheten och underlättar övervakningen av bifångster och hamnverksamheten. Såväl anskaffning och installation av utrustning och program som kostnader för analys av de data som den nya tekniken producerar berättigar till stöd.

Med hjälp av finansiering via programmet främjas och stöds utvecklingen av digitaliserade spårbarhetssystem för fiskprodukter i syfte att säkerställa ett verkningsfullt och effektivt genomförande av artikel 58 i kontrollförordningen. Även kostnader till följd av utveckling och ibruktagande av digitaliserade spårbarhetssystem berättigar till stöd.

Utbildning och anpassning till nya krav

För att harmonisera övervakningens effektivitet och jämlikhet ska myndigheters deltagande i och ordnande av utbildning, rådgivning och utbyte av erfarenheter ges stöd. Man bör även se till att det finns tillräcklig med personal och att övriga övervakningsresurser är tryggade.

Den gemensamma fiskeripolitiken och bestämmelserna om övervakningen av den kan ändras på ett oförutsett sätt under programperioden. Syftet med åtgärderna är också att stödja uppfyllandet av nya krav som lagstiftningen ställer. Stöd kan även beviljas för att åtgärda brister som upptäcks vid övervakningen.

Övervakningen av fisket berör inte endast övervakningsmyndigheterna utan hela fiskerinäringen eftersom effektiv och tillförlitlig övervakning ökar acceptansen för näringen. Stödmottagare kan vara myndigheter, kommuner, företag inom fiskerinäringen och allmännyttiga aktörer.