Investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, EJFLU

Ett investeringsstöd för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter kan beviljas inom ramen för Ålands landsbygdsprogram, det innebär att en del av det beviljade bidraget kommer från medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Vem kan söka stöd?

Ett investeringsstöd kan beviljas företag verksamma inom livsmedelsindustrin för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

Stöd beviljas inte till företag i svårigheter

Definition av företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionen

Ett företag i svårigheter definieras i den allmänna gruppundantagsförordningen som ett företag som uppfyller något av följande alternativa kriterier vilket definieras av artikel 2 punkt 18:

  1. Ett aktiebolag som har förlorat mer än hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  2. Ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en enskild firma (företag med ägare med obegränsat ansvar för företagets skulder)[1] som förlorat över hälften av det bokförda egna kapitalet på grund av ackumulerade förluster.
  3. Ett företag som har gått i konkurs eller som ska genomgå en rekonstruktion eller som uppfyller kriterierna i landets lagstiftning för att försättas i konkurs på sina fordringsägares begäran (ett kollektivt insolvensförfarande).
  4. Ett större företag (gäller inte små och medelstora företag) som de senaste två åren haft en skuldsättningsgrad över 7,5 och samtidigt haft ett rörelseresultat före skatter och avskrivningar som varit lägre än företagets räntekostnader (det vill säga att räntetäckningsgraden är negativ).

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats

Vad kan du söka stöd för?

Ett stöd kan beviljas för nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det aktuella företaget ökar eller bibehålls.

Med bearbetning avses varje process som en jordbruksprodukt genomgår som leder till en produkt som också är en jordbruksprodukt.

Med saluföring av jordbruksprodukter menas att ställa fram eller visa upp en jordbruksprodukt i avsikt att sälja, erbjuda för försäljning, leverera eller på annat sätt föra ut på marknaden, med undantag för primärproducentens försäljning i första ledet till återförsäljare eller förädlare samt varje förberedande av produkten för sådan försäljning.

Med jordbruksprodukter avses produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1379/2013.

Länk till EU-förordningens lagtext (webbplatsen för EUR-LEX) 

Hur ansöker du?

Ansökan görs genom det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä och kan göras fortlöpande. 

Länk till Hyrrä den elektroniska tjänsten för lantbruksstöd

Hur mycket kan du få i stöd?

Stödets storlek fastställs utifrån det godkända stödberättigande investeringskostnaderna i procent samt som ett maximibelopp. Stödets storlek avgörs av storleken på företaget, var verksamheten är belägen samt om stödmottagaren är ett företag som förädlar bilaga 1 produkter till bilaga 1 produkter. Om en bilaga 1 produkt förädlas till en produkt som inte omfattas av bilaga 1 beviljas stöd enligt stödformen Investeringsstöd.

  Fasta Åland Skärgården
Litet företag 30 % 30 % 30 %
Medelstort företag 20 % 30 %
Stort företag 10 % 20 % 20 %

Till stora företag på fasta Åland samt i skärgården beviljas stödet i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd.

Definition av små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionen

Mikroföretag
Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner euro.

Små företag
Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Medelstora företag
Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Läs hela definitionen på EUR-LEX webbplats 

Definition av stöd av mindre betydelse, "de minimis"

De minimis-stödet är ett offentligt stöd som beviljas företag och som regleras i EU-kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

EU anser att stödet är så litet att det inte förvränger konkurrensen eller har någon kännbar inverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Därför kallas det ”stöd av mindre betydelse”, eller ”de minimis”.

Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Företag inom vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Det beviljade stödet för vardera året räknas alltid med, det vill säga tidpunkten då företaget getts juridisk rätt till stödet. När företaget har ansökt om stöd eller när det har betalats ut har ingen betydelse.

Stöd beviljas inte retroaktivt, det vill säga för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering.

Vilka särskilda krav och villkor gäller?

En investering ska bestå i minst tre år efter slututbetalning. För stora företag är motsvarande tid 5 år.

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen och jordbruksfonden. 

EU-medfinansieras-logo