Tillfälligt krisstöd för att trygga mjölkproduktionen

Landskapsregeringen fastställde 1.2.2024 principer för tillfälligt krisstöd till mejeriföretag med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Syftet med stödet är att trygga försörjningen inom lantbruksproduktionen och bidra till grunden för livsmedelsförsörjningsberedskapen på Åland, i det här fallet förutsättningar för lokal mjölkproduktion och förädling på Åland. Europeiska kommissionens regelverk om en tillfällig kris- och omställningsram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin utgör grunden för landskapsregeringens stödordning. Landskapsregeringen kommer att anmäla stödordningen till EU och den ska godkännas före utbetalningar av stöd kan göras.

De skrivelser som landskapsregeringen har mottagit i ärendet kommer att beredas separat.  Landskapsregeringen är medveten om svårigheter inom lantbrukets olika produktionsgrenar och arbetar brett med olika former av stöd. Under senare år har även likviditetslån och amorteringsfrihet beviljats lantbruksföretag. Största andelen av investeringsstödet har under senaste åren styrts till produktlager, energi- och bevattningsinvesteringar. Landskapsregeringen har även underlättat för exporterande livsmedelsförädlingsföretag genom kostnadsersättningsstöd. Krisstöd har tidigare beviljats för el- och gödselkostnader samt direkt till mjölkproducenter.