Tillfälligt nationellt krisstöd till mejeriföretag med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av Rysslands invasion av Ukraina

Ålands landskapsregering har den 1 februari 2024 fastställt följande principer för beviljande av ett tillfälligt nationellt krisstöd för att försäkra tillgången på råvara för den åländska mjölkförädlingsindustrin med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Syftet med stödet är att trygga försörjningen inom lantbruksproduktionen och bidra till grunden för livsmedelsförsörjningsberedskapen på Åland.

 

Ålands lagting har upptagit medel i budgeten för år 2023 för krisstöd till lantbruksföretag.

 

Motivering

Jordbruket har drabbats av en kostnads- och lönsamhetskris till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de efterföljande konsekvenser som uppstått bl.a. till följd av det omfattande sanktionspaket som EU-länderna infört. Insatsvaror som konstgödsel, bränslen, oljor och reservdelar har stigit kraftigt i pris och samtidigt har spannmålspriserna till följd av detta också ökat. Det i sin tur har orsakat en kraftig prisutveckling gällande kraftfoder vilket särskilt drabbat djurhållande gårdar hårt där kraftfoderanvändningen är viktigt för produktionen. Under 2022 rådde dessutom en betydande torka som ledde till svaga vallskördar där gårdarna tvingades köpa in kompletterande foder till stora kostnader för att trygga mjölkproduktionen. Mjölkpriserna har till viss del ökat men inte i paritet till de kraftiga kostnadsökningarna. Den ökade inflationen som kan härledas mer eller mindre direkt till Ukrainakrisen har också inneburit att räntekostnaderna för mjölkgårdarna som kännetecknas av en relativ hög skuldbörda ytterligare anstränger lönsamhetssituationen på gårdarna. Den sammanvägda situationen motiverar införande av ett nationellt stöd till mjölkproduktionen med syfte att säkerställa produktionsförutsättningarna inom produktionen och trygga försörjningsberedskapen och förutsättningar för lokal mjölkproduktion och förädling på Åland.

 

Rättsgrund

- Självstyrelselag (1991:71) för Åland

- Landskapslag (2023/17) om finansiering av landsbygdsnäringar

- Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt om landskapsgaranti

- Tillfällig kris- och omställningsram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2023/C 101/03)

- Anslag i landskapets budget för år 2023

 

Stödtagare

Sökande kan vara livsmedelsindustrier inriktade på råvaruförädling inom mejeriindustrin.

 

Stöd beviljas inte direkt eller indirekt till sökande som förtecknas i bilaga 1 till rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

Villkor

Stöd beviljas till råvaruförädlande mejeriföretag för att säkerställa tillgången av råvara för en rationell och effektiv råvaruförädling. Stöd beviljas för övertagande av ägande av krisande enskilda mjölkföretag för att säkerställa den lokala tillgången av mjölk och därmed säkerställa produktionsunderlaget för mejeriverksamheten. Stödet utbetalas mot redovisande av dokumentation om slutligt övertagande. Stödet får ej överföras till tredje part.

 

Stöd beviljas inte direkt eller indirekt till sökande som förtecknas i bilaga 1 till rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

Stöd som beviljas företag som är verksamma inom bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter är villkorat av att det inte helt eller delvis överförs till primärproducenter, och det fastställs inte på grundval av priset på eller kvantiteten av produkter som köps in från primärproducenter, såvida inte produkterna, i det senare fallet, antingen inte släpptes ut på marknaden eller användes för andra ändamål än livsmedelsändamål, såsom destillering, metanisering eller kompostering av de berörda företagen.

 

Om ett företag är verksamt inom flera sektorer, där olika högsta belopp är tillämpliga i enlighet med regelverket, måste det säkerställas på lämpligt sätt, till exempel genom särredovisning, att det relevanta taket iakttas för var och en av dessa verksamheter och att det övergripande maxbeloppet inte överstigs per företag per medlemsstat.

 

Utbetalning av stödet förutsätter ett godkännande av Europeiska kommissionen.

 

Stödform

Direkt bidrag.

 

Stöd

Stödet beviljas maximalt upp till 250.000 euro per företag och i enlighet med villkoren i den tillfälliga kris- och omställningsram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Ryssland angrepp mot Ukraina (2023/C 101/03) samt minskat med summan av övriga stödordningar som beviljats med nämnda krisram som grund.

 

Återkrav

Eventuella återkrav kan beslutas om i enlighet med vad som föreskrivs i landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.